pearleus

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

 จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร
วันที่ 11 เมษายน 2560 ที่บริเวณหน้าหมวดการทางท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา ร่วมปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 17 เมษายน 2560 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานในภาพรวม ให้สามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ให้เหลือน้อยลงที่สุด เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดอุบัติเหตุ 62 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 58 คน และผู้เสียชีวิต 7 คน

นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดแผนบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับนโยบายประชารัฐ มาเป็นกลไกหลักในการสร้างความตระหนักและมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น