pearleus

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เปิดงานเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของประเพณีสงกรานต์

 สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เปิดงานเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของประเพณีสงกรานต์
วันที่ 12 เมษายน 2560 ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นชี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย โดยมีนายสุธี ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส สื่อมวลชน และประชาชนร่วมพิธีเปิดงาน
ดร.สุธีรา ศรีเบญจโชติ นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม เป็นสมาคมที่ตั้งอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ซึ่งเป็นสถาบันส่งเสริมศิลปะที่สร้างสรรค์งานประติมากรรมระดับโลก จึงได้ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่า ความสำคัญและเข้าใจถึงประเพณีไทยที่ถูกต้อง รวมทั้งร่วมใจกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชน อันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย อาหารและขนมไทย การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การบรรเลงดนตรีไทย การแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานโปงลาง ดนตรีลูกทุ่ง ดนตรีลูกกรุงเริงสงกรานต์ กิจกรรมเพลงดนตรีกวีศิลป์ การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติสาขาต่างๆ และศิลปินอาวุโส ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม และร่วมสนับสนุนงานของชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามและได้รับสิ่งที่มีคุณค่าจากการเข้าชมงานมากที่สุด รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนที่จัดขึ้นภายในบริเวณงานอีกด้วย


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น