pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

กระทรวงมหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯทุกจังหวัดคุมเข้มรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ กำชับให้ความสำคัญการดูแลสถานที่ราชการ พื้นที่ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชนจำนวนมาก

กระทรวงมหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯทุกจังหวัดคุมเข้มรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ กำชับให้ความสำคัญการดูแลสถานที่ราชการ พื้นที่ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชนจำนวนมาก

เมื่อ 6 เม.ย.60  นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องการรักษาความปลอดภัยช่วงวันหยุดราชการในห้วงเดือนเมษายน- พฤษภาคม 2560 เพื่อกำชับให้ทุกจังหวัดเพิ่มมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน และมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยว ณ สถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้
    1. ปรับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและระมัดระวังอัคคีภัย จัดเวรยามสถานที่ต่างๆให้รัดกุม เช่น สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การค้า ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง จุดที่มีประชาชนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก โดยพิจารณาหารูปแบบหรือแนวทางที่ไม่กระทบกับแหล่งท่องเที่ยว
   2. จัดเตรียมแผนหรือมาตรการรองรับเมื่อปรากฏสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือพิจารณาแผนอำนวยการรองรับสถานการณ์ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษกับแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุ ที่จะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
   3.ติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่อาจก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์ซึ่งมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  4.ขอความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเช่น ข้าราชการ อาสาสมัคร นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าที่พัก หรือร้านอาหาร ประชาชนทั่วไป รวมถึงเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ร่วมสอดส่องดูแล และเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ พร้อมแจ้งรายงานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบและระงับยับยั้งไม่ให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นได้
   5. กรณีปรากฏความเดือร้อนของประชาชน ให้พิจารณาใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นในระดับพื้นที่โดยเร็ว
     อย่างไรก็ดีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกมิติ ทั้งในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง การป้องกันปัญหาทางสังคม รวมถึงมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น