pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้ว่ามอบนโยบายฝ่ายปกครองอำเภอบ้านแพ้ว

ผู้ว่ามอบนโยบายฝ่ายปกครองอำเภอบ้านแพ้ว
เมื่อ 4 เมษายน ที่ผ่านมา นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางไปพบปะกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านแพ้ว ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านแพ้ว 
       โดยมี ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์นายอำเภอบ้านแพ้วเป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ
   ทั้งนี้ผู้ว่าราชการได้มีการแนะนำตนเอง และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานให้ทุกคนฟัง พร้อมได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ ทั้งเรื่องของการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย โดยให้หน่วยงานของอำเภอสนธิกำลังกับหน่วยงานความมั่นคงกำหนดจุดตรวจ จุดสกัด กำหนดแผนการทำงานให้ชัดเจน เน้นสถานการณ์ความมั่นคงในระดับพื้นที่ เช่นการลักลอบขนยาเสพติด การค้ามนุษย์ ให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ให้กำหนดกลไก เครื่องมือ และแผนการทำงานให้พร้อมสำหรับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ในเรื่องการบริหารจัดการแรงงานให้ตรวจสอบที่พักอาศัย จัดการเรื่องความสะอาด จัดการเรื่องการสาธารณสุข ด้านการศึกษา การรักษาความปลอดภัยด้วยการติดกล้อง cctv รวมทั้งตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว ส่วนเรื่องการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางท้องถิ่นควรให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งเรื่องทิ้งสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาดของพื้นที่สาธารณะ การกำจัดผักตบชวา การจัดการขยะมูลฝอยที่ถือเป็นนโยบายเร่งด่วน อีกทั้งเรื่องการจัดทำแผนชุมชนที่คณะกรรมการหมู่บ้านต้องทบทวนแผนของตนเอง เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาหมู่บ้าน เน้นการมีส่วนร่วม ผ่านประชาคม เพื่อให้สะท้อนปัญหาและความต้องการของพื้นที่ได้ ส่วนเรื่องการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเข้าเป็นสมาชิกดำเนินการตามโครงการ อพ.สธ. และแจ้งผลให้จังหวัดทราบ คือการจัดทำแผนทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เรื่องสุดท้ายคือความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ที่ทุกหน่วยต้องทำงานร่วมมือกันพยายามไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้น0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น