pearleus

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

มอบรางวัลและเกียรติบัตร โครงการประกวดกิจกรรม “เมืองสวย น้ำใส”

วันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตร โครงการประกวดกิจกรรม เมืองสวย น้ำใส” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด จัดทำโครงการประกวดกิจกรรม เมืองสวย น้ำใส” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้การดำเนินงานของจังหวัดนครปฐมเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเกิดผลสัมฤทธิ์ เห็นผลเป็นรูปธรรม มีการบูรณาการร่วมกันอย่างจริงจังทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม อีกทั้งให้องค์กรครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน/หมู่บ้าน จัดภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคม ตรอก ซอยให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง ให้สังคมเป็นสุข ตลอดจนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักในการดำเนินการจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำ กำจัดผักตบชวา วัชพืช สิ่งปฏิกูล แม่น้ำ คูคลองในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสะอาด ปราศจากวัชพืช เหมาะสมเพียงต่อการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมอุปโภค บริโภคตลอดฤดูกาล โดยแบ่งการคัดเลือกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มเทศบาลนครปฐมและเทศบาลเมือง จำนวน 3 รางวัล
 - รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 50,000 บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  จำนวน 40,000 บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จำนวน 30,000 บาท
2. กลุ่มอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 7 อำเภอๆ ละ 3 รางวัล รวม 21 รางวัล
 - รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 30,000 บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  จำนวน 20,000 บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จำนวน 10,000 บาท
3. กลุ่มระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล ซึ่งคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รางวัลชนะเลิศในของแต่ละอำเภอ
 - รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 50,000 บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  จำนวน 40,000 บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จำนวน 30,000 บาท
ทั้งนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 116 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งการประกวดกิจกรรม เมืองสวย น้ำใส” ได้เสร็จสิ้นแล้ว และจังหวัดนครปฐมได้ประกาศผลการประกวด เมืองสวย น้ำใส เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเทศบาลนครและเทศบาลเมือง
  - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลเมืองสามพราน เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ เทศบาลเมืองไร่ขิง เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ เทศบาลนครปฐม เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มอำเภอ จำนวน 7 อำเภอ
  1. อำเภอเมืองนครปฐม
  - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลตำบลดอนยายหอม เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ เทศบาลตำบลศาลายา เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  2. อำเภอสามพราน
  - รางวัลชนะเลิศได้แก่ เทศบาลตำบลบางกระทึก เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  3.อำเภอนครชัยศรี
  - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  4. อำเภอกำแพงแสน
  - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  5. อำเภอบางเลน
  - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลตำบลบางเลน เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 6. อำเภอดอนตูม
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลตำบลสามง่าม เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 7.อำเภอพุทธมณฑล
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโยง เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มระดับจังหวัด ซึ่งคัดเลือกจากอันดับที่ 1 ของแต่ละอำเภอ
- รางวัลชนะเลิศได้แก่ เทศบาลตำบลบางเลน เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม/ข่าว  


      

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น