pearleus

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมและกิจการพหุวัฒนธรรม เครือรัฐออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมคารวะ..

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมและกิจการพหุวัฒนธรรม เครือรัฐออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมหารือร่วมกันด้านความช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมา
  26 เม.ย.60  เวลา 14.00 น. ที่ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับ นายเซด เซเซลจา (Senator the Hon Zed Seselja) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมและกิจการพหุวัฒนธรรม เครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และหารือในประเด็นความร่วมมือด้านการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมา ระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียและรัฐบาลไทย
     โอกาสนี้ นายเซด เซเซลจา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมและกิจการพหุวัฒนธรรม เครือรัฐออสเตรเลีย ได้ชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมา จะเห็นได้จากการที่ประเทศไทยร่วมมือกับข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) รวมทั้ง 15 องค์การกุศลเอกชน (NGOs) และหน่วยงานไทย ในการให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการสู้รบฯ ด้วยการจัดระเบียบ ควบคุมดูแลผู้หนีภัยจากการสู้รบ และควบคุมดูแล NGOs ในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ การแพทย์/การสาธารณสุข และการรักษาความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการเตรียมความพร้อม และเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบฯด้วยการเสริมสร้างทักษะความชำนาญในด้านต่างๆ ตามความถนัด เสริมสร้างความรู้ทางวิชาชีพให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้หนีภัยจากการสู้รบ มีความรู้ ความสามารถพิเศษติดตัวเมื่อเดินทางกลับมาตุภูมิ หรือไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยร่วมกับ UNHCR และ IOM จัดส่งผู้หนีภัยจากการสู้รบฯ เดินทางไปตั้งถิ่นฐานในเครือรัฐออสเตรเลียแล้วส่วนหนึ่ง พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้การสนับสนุนผู้แทนรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียในการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
     ด้านพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ นายเซด เซเซลจา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมและกิจการพหุวัฒนธรรม เครือรัฐออสเตรเลียที่ได้มาเยือนกระทรวงมหาดไทย และกล่าวว่า ประเทศไทยมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีคนอยู่รวมกันในหลายเชื้อชาติที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรักและสามัคคี ดังจะเห็นได้จากเนื้อร้องเพลงชาติไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องบุคคลไร้สัญชาติ ซึ่งได้มีการปรับปรุงกฎหมายสัญชาติ และให้สัญชาติแก่บุคคลที่มีสิทธิในสัญชาติไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นการดำเนินการตามหลักมนุษยธรรม และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับนานาประเทศได้
     สุดท้าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีของทั้งสองประเทศที่มีต่อกัน และพร้อมสนับสนุนให้มีการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบในอนาคตต่อไป 


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น