pearleus

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

กระทรวงมหาดไทยจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 125 ปี 1 เมษายน 2560

วันนี้ (1 เม.ย. 60) เวลา 06.45 น. ที่บริเวณหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พร้อมกล่าวคำถวายสดุดีสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในงาน
วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 125 ปี โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยอธิบดีทุกกรม และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนข้าราชการ พนักงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธี
           ต่อมาเวลา 07.20 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศสมทบเข้าเป็นกองทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ณ ลานเอนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย และในเวลา 08.00 น. ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม และภัตตาหาร แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระภิกษุสงฆ์ ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย จากนั้น เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในพิธีมอบพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี และรางวัล คนดีมหาดไทยประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน
              ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 1 เมษายน เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2435 และได้ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพระองค์ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจด้านต่างๆ อย่างมากมาย ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่มีความสำคัญยิ่งต่อชาติบ้านเมือง พระองค์ทรงจัดระเบียบการปกครองในรูปแบบเทศาภิบาล และทรงวางรากฐานให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน อันนำไปสู่บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขตราบมาจนทุกวันนี้ สำหรับการจัดงานวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยในปีนี้ ซึ่งเป็นปีแห่งการครบรอบ 125 ปี ของการก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย ตรงกับวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดกิจกรรมสำคัญในวันดังกล่าว โดยจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีสงฆ์ และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี และรางวัล คนดีมหาดไทยประจำปี 2560
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี กระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ พลเมืองดี ซึ่งในปีนี้ มีพลเมืองดีที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามหลักเกณฑ์และระเบียบของ “กองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี” จำนวน 7 ท่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลตลอดจนครอบครัว รวมทั้งเป็นการเผยแพร่คุณความดีที่ได้กระทำให้เป็นที่ประจักษ์และแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป และการมอบรางวัล คนดีมหาดไทย ให้แก่ข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 7 ท่าน
ครั้งที่ 47/2560 
วันที่ 1 เม.ย. 2560
 

รายชื่อพลเมืองดีผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและประกาศเกียรติคุณ
จากกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2560
รายละเอียดการกระทำความดี (เป็นพลเมืองดีที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์) จำนวน 7 ราย
1.จ่าสิบตรี พีระวัตร มณีรัตน์ และ 2.สิบเอก ณัฐพล วาฤทธิ์ ได้กระทำความดีโดย การเข้าช่วยเหลือเด็กหญิงให้รอดพ้นจากการจมน้ำ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ขณะที่ จ่าสิบตรีพีระวัตร มณีรัตน์ และ สิบเอกณัฐพล วาฤทธิ์ ผ่านมาบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือ ที่จังหวัดน่าน ได้พบเห็นเหตุการณ์เด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนราวสะพานและกระโดดลงแม่น้ำน่าน ทำให้สิบเอกณัฐพลฯ ตัดสินใจรีบกระโดดลงน้ำเข้าไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนหญิง โดยอุ้มพยุงตัวและลอยคออยู่ในน้ำ ส่วนจ่าสิบตรีพีระวัตรฯ ได้รีบนำเรือที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นมารับตัวเด็กนักเรียนหญิง จนสามารถช่วยเหลือเด็กนักเรียนหญิงและสิบเอกณัฐพลฯ ทั้งสองคนขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย
3.นายสุตี กันมา ได้กระทำความดีโดย การเข้าช่วยเหลือตัวประกันจากคนร้าย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายคนหนึ่งเอาอาวุธปืนจี้คอผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 11 ตำบลปากบวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งขณะนั้น นายสุตี กันมา ผ่านมาพบเห็นเหตุการณ์พอดี จึงเข้าไปช่วยเหลือ โดยทำการแย่งปืนจากคนร้ายได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้ผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวปลอดภัย
4.นายสุภัทรพงศ์ จิตรหลัง ได้กระทำความดีโดย การไล่ติดตามและจับกุมคนร้ายจี้ชิงทรัพย์ได้ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ที่จังหวัดตรัง ได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายจี้ชิงสร้อยคอทองคำจากหญิงสาวคนหนึ่งและได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป ในระหว่างนั้น นายสุภัทรพงศ์ จิตรหลัง ซึ่งนั่งโดยสารมากับท้ายรถกระบะ ผ่านมาพบเห็นเหตุการณ์พอดี จึงให้คนขับรถไล่ติดตามคนร้าย และเมื่อรถกระบะไล่ตามรถจักรยานยนต์ของคนร้ายทัน นายสุภัทรพงศ์ฯ ได้กระโดดลงจากรถเข้าต่อสู้จนสามารถจับกุมคนร้ายได้ 
5.นายบุญชอบ พูนริด ได้กระทำความดีโดย การเข้าช่วยเหลือเด็กหญิงให้รอดพ้นจากการจมน้ำ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ได้เกิดเหตุการณ์เด็กผู้หญิงคนหนึ่งลงไปเล่นน้ำและพลัดตกลงไปสระกุมพะเนียง จังหวัดสุรินทร์ เป็นเหตุให้เด็กหญิงซึ่งว่ายน้ำไม่เป็นจมลงสู่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ของหมู่บ้าน ระหว่างนั้น นายบุญชอบ พูนริด ได้ผ่านมาพบเห็นเหตุการณ์ จึงรีบกระโดดลงน้ำเข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิงดังกล่าว และสามารถนำเด็กหญิงขึ้นฝั่งมาได้อย่างปลอดภัย
6.นางปรานีย์ ม่วงสาร ได้กระทำความดีโดย การเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่หาปลาให้รอดพ้นจากการจมน้ำในคลอง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ได้เกิดเหตุการณ์ชาวบ้านที่ไปยกยอหาปลาและพลัดตกลงไปในลำคลอง แต่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นต่างเข้าช่วยเหลือแต่ไม่สามารถช่วยได้ เมื่อนางปรานีย์ฯ ผ่านมาพบเห็นเหตุการณ์เข้า จึงรีบกระโดดลงน้ำไปช่วยเหลือ จนสามารถช่วยเหลือชาวบ้านที่จมน้ำขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จ เหตุเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์
7.นายไพโรจน์ วลากลาง ได้กระทำความดีโดย การช่วยเหลือผู้เสียหายให้พ้นจากภัยคุกคามของคนร้าย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายขับรถยนต์เก๋งมาด้วยกัน 2 คัน โดยได้ทำการปาดและเบียดรถกระบะของผู้เสียหายก่อนแล้วจะเรียกค่าเสียหาย เป็นเงิน 8,000 บาท นายไพโรจน์ วลากลาง ซึ่งขับรถตามมาด้านหลัง โดยมีกล้องหน้ารถและได้บันทึกเหตุการณ์ขณะนั้นไว้พอดี จึงได้จอดรถเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าของรถผู้เสียหายและโทรศัพท์พูดคุยกับคนร้ายว่า มีภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้และได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว คนร้ายจึงยุติเรื่องไม่เอาความ และแยกย้ายกลับไป เหตุเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล คนดีมหาดไทยประจำปี  2560
รายละเอียดข้อมูลของคนดีมหาดไทย จำนวน 7 ราย
1. นายชยุตม์ ชูดวง ปลัดอำเภอตากใบ  สังกัด กรมการปกครอง
ผลงานดีเด่น คือ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2553 และเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2552 และเป็นปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีเด่น (ปลัดแหวนทองคำ) ประจำปี 2553 โดยนายชยุตม์ฯ มีความเสียสละและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติราชการตลอด 15 ปี และไม่เคยคิดที่จะย้ายออกนอกพื้นที่ แม้ในปี 2551 ขณะปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอรือเสาะ จะถูกระเบิดจนได้รับบาดเจ็บ ก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำงานในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีความสงบสุข และปลอดภัย โดยยึดปฏิบัติเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”
2. นายโชคชัย แก้วป่อง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ สังกัด กรมการพัฒนาชุมชน
ผลงานดีเด่น คือ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2555 มีความมุ่งหมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดี ริเริ่มให้มีตลาดนัดในชุมชนและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ รวมทั้งผลักดันให้ชุมชนในพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดินของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
3. นางสาวหทัยรัตน์ ชื่นจิตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สังกัด กรมที่ดิน
ผลงานดีเด่น คือ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2553 และปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานและประเทศชาติ ลดการทุจริต จนเป็นที่ยอมรับของข้าราชการในหน่วยงาน
4. นายพิษณุ มูลกะรัตน์ นายช่างโยธาอาวุโส สังกัด กรมโยธาธิการและผังเมือง
ผลงานดีเด่น คือ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2555 และเป็นผู้ที่ผลักดันให้อาคาร บก.หน่วยงานในพระองค์ V904 อาคารที่จอดรถ ร.ย.ล. 4 ชั้น อาคารภูษา และโครงการก่อสร้างและปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย
5. นางสาวศิริวรรณ จุลวนิชรัตนา ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สังกัด กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ผลงานดีเด่น คือ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2551 และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อป้องกันอุบัติภัย อุทกภัย และภัยทางธรรมชาติ ให้แก่พี่น้องประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการสูญเสีย
6. นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ผลงานดีเด่น คือ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2554 และมีความมุ่งมั่นในการนำหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดีมาปรับใช้ในการวางแผน เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของ อปท. ให้เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
7. นางอาภรณ์ วุฒิคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผลงานดีเด่น คือ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2552 และผลักดันการก่อสร้างถนนหมายเลข 410 และ 418 ที่ชะลอการก่อสร้างนับ 10 ปี เนื่องจากการก่อความไม่สงบ จนเกิดผลสำเร็จในขณะที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น