pearleus

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร “นปส.” รุ่น 67 พร้อมให้โอวาทข้าราชการน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวง ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

เมื่อ 30 พ.ค. 59 เวลา 11.30 น. ที่โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 6ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 95 คน
           ในโอกาสนี้ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวเปิดการศึกษาอบรมฯ พร้อมให้โอวาท โดยกล่าวว่า หลักสูตร นปส. ของกระทรวงมหาดไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆ ด้าน เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้ โดยได้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของข้าราชการ และการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งวิชาเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงานยุคใหม่ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ที่หลากกลาย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันกับเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านการอบรมทั้งด้านความรู้ภาคทฤษฎี ความรู้ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) โดยการศึกษาข้อมูลจริงในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อนำองค์ความรู้ในห้องเรียนไปปรับและประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของพื้นที่กรณีศึกษา รวมทั้งมีการประเมินผลตลอดระยะเวลาของการศึกษาอบรม     
        สำหรับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทย เป็นหลักสูตรที่มีมาตั้งแต่ปี 2516 และได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้มีความทันสมัยมาโดยตลอด ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นปส. เป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. และในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงมหาดไทย ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) จำนวน 2 รุ่น ใช้เวลาศึกษาอบรมรุ่นละ 3 เดือน 20 วัน คือ รุ่นที่ 66 ดำเนินการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 25 เมษายน ถึง 5 สิงหาคม 2559 มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน 102 คน และรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 67 มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม รวมทั้งสิ้น 95 คน 
เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 57 คน และข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงมหาดไทย จำนวน 38 คน เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มผู้บริหารทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีคุณสมบัติเป็นข้าราชการพลเรือนดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นหรือระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการชำนาญการพิเศษหรือระดับเชี่ยวชาญ ข้าราชการทหารหรือข้าราชการตำรวจตั้งแต่ชั้นพันเอกขึ้นไป ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าข้าราชการระดับ 8 พนักงานรัฐวิสาหกิจตำแหน่งอัตราเทียบไม่ต่ำกว่าข้าราชการระดับ 8 ข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรอิสระอัตราเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 8  

       รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นที่มีการพัฒนาความรู้และทักษะในเรื่องต่างๆ ขอให้ข้าราชการที่เข้ามาฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ได้ศึกษาหาความรู้จากคณาจารย์ในแต่ละหมวดวิชาอย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ตระหนักและประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมเป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดี และเป็นผู้บริหารที่เป็นกลไกสำคัญที่สามารถนำความรู้ไปพัฒนาระบบราชการ เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องประชาชน และประเทศชาติต่อไป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น