pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดกิจกรรม “ท้องถิ่นไทยสืบสานพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านมถวายสมเด็จย่า”

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย และในปัจจุบันการศึกษาเพื่อค้นหาสาเหตุ       ที่แท้จริงของมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เป็นเรื่องที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าสาเหตุของมะเร็งเต้านมเริ่มต้นที่ความผิดปกติของสารพันธุกรรม โดยมีคำกล่าวว่า มะเร็งเต้านมเป็นโรคพันธุกรรม แต่จากการตรวจพบ  ส่วนใหญ่เป็นความผิดปกติของสารพันธุกรรมที่เกิดขึ้นภายหลัง ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมในปัจจุบัน ยังมีความซับซ้อนอยู่มากและไม่เพียงพอที่จะอธิบายกลไกการเกิดโรค และการพัฒนาของโรคได้ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องทางพันธุกรรมอย่างเดียว ทั้งสภาวะแวดล้อมและพฤติกรรม      การดำเนินชีวิต ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อการเกิดโรคซึ่งเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นถ้าสามารถกระตุ้นให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย       ได้มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับโรคดังกล่าว พร้อมทั้งตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกก็จะทำให้อัตราการเกิดโรค, อัตราการป่วยและอัตราการตายจากโรคมะเร็งลดลง
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของมะเร็งเต้านม โรคร้ายที่คร่าชีวิตสตรีไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง จึงมีพระราชปณิธานช่วยเหลือให้สตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม โดยส่งเสริมให้มีการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องมือแพทย์และเทคนิคที่ทันสมัย โดยแพทย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้เพื่อป้องกันโรคเต้านม     แก่สตรีทุกวัย ทั้งนี้ ได้มีพระราชดำรัสในวันพระราชทานพระราชทรัพย์ก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ เมื่อปี พ.ศ.2537 ว่า "...ให้นำเทคโนโลยี    ที่ทันสมัยที่สุดมาใช้อย่างเหมาะสม และให้รักษาคนจนคนรวยโดยเท่าเทียมกัน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการ ท้องถิ่นไทยสืบสานพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านมถวายสมเด็จย่า  ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมูลนิธิถันยรักษ์ ในการเป็นผู้นำด้านการวินิจฉัยโรคเต้านมครบวงจร ที่ทันสมัยและเชี่ยวชาญ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้เรื่องการตรวจวินิจฉัยและการป้องกันมะเร็งเต้านม เพื่อให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  ผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ทั้งยังมีแนวคิดร่วมกันที่จะสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมไปสู่ประชาชนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่
โครงการ ท้องถิ่นไทยสืบสานพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านมถวายสมเด็จย่าจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่    23 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น.-16.00น. ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของชาวไทย ในการที่จะให้ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิถันยรักษ์ฯ โดยให้กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษา เพื่อค้นหาโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก เพื่อยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม และลดอัตราการเกิดมะเร็งเต้านม  รวมถึงเป็นการ        ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลุกจ้าง ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และของชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 จะมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องสภาพการณ์มะเร็งเต้านมในประเทศไทย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรณรงค์ด้านมะเร็งเต้านม และเชิญรับชมวีดีทัศน์แนะนำการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ รองศาสตราจารย์รัตนา จักกะพาก ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คุณเย็นจิต หรเวชกุล (คุณแม่ของคุณนิชคุณฯ) นางสิรินันท์ รัตนภักดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร        นางพรทิพย์ ดีวันไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะหว้า จังหวัดสกลนคร นางปาริชาติ สุขมานพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนายอเหนือ จังหวัดสกลนคร และ ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องมะเร็งเต้านม รวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม           โดยรถถ่ายเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Mammography Unit)


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น