pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนประจำเดือนพฤษภาคม 2559

เมื่อ 19 พฤษภาคม 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ณ วัดรางปลาหมอ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการ ได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง สร้างความสมานฉันท์และรอยยิ้มให้กับประชาชน ตลอดจนสร้างภาพพจน์ที่ดีของทางราชการต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีความริเริ่ม ร่วมมือ ร่วมใจ ในการปฏิบัติงานร่วมกับทางราชการ รวมถึงเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านการครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยการจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการด้านสุขภาพ อนามัย การสงเคราะห์คนยากจน การนำงานออกบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเพื่อนำงานของส่วนราชการออกแนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจให้คำปรึกษา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง นโยบายสำคัญของรัฐบาล หาข้อขัดข้องต่างๆ ในการดำเนินการของทางราชการ นอกจากนี้ยังแนะนำจัดหาอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนป่านและตำบลใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่เด็กนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน อีกทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัดรางปลาหมออีกด้วย
อานนท์ มุ่งลิ้ม/ข่าว - ปัญจะ  เอี่ยมประสพชัย/ภาพ     


                  


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น