pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 เมื่อ 19 พฤษภาคม 2559 ที่วัดรางปลาหมอ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมถวายราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี
สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านผลการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว โดยบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ และคลินิกกฎหมาย เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ตามความเหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ที่ประสบปัญหา สามารถที่จะได้รับบริการทางการเกษตรอย่างครบถ้วนรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร

อานนท์ มุ่งลิ้ม/ข่าว - ปัญจะ  เอี่ยมประสบชัย/ภาพ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น