pearleus

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับนายเตียว ชี เฮียน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสานกิจการด้านความมั่นคงแห่งชาติสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือถึงความร่วมมือของทั้ง 2ประเทศ

เมื่อ 30 พ.ค. 59 เวลา 15.30 ที่ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ นายเตียว ชี เฮียน (Mr. Teo Chee Hean) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสานกิจการด้านความมั่นคงแห่งชาติสิงคโปร์ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย และเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ และหารือในประเด็นต่างๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน โดยมีผู้บริหารระดับสูง    ของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมหารือ
          โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ และหารือถึงสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านความท้าทายรูปแบบใหม่    ที่เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศ ซึ่งทั้งสองประเทศมีวิสัยทัศน์ที่คล้ายคลึงกันในด้านการสร้างเครือข่ายแห่งความร่วมมือ     เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ 
            ด้านนายเตียว ชี เฮียน (Mr. Teo Chee Hean) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสานกิจการด้านความมั่นคงแห่งชาติสิงคโปร์ ได้กล่าวชื่นชมพัฒนาการของประเทศไทยในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย ขณะเดียวกันสิงคโปร์ก็มีความสนใจในระบบการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้งในเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และการดูแลความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย     ในสังคม โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจสิงคโปร์มีความชื่นชมประเทศไทยที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  ให้เดินหน้าไปได้ รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาความยากจนที่ถือเป็นเรื่องท้าทายสำหรับประเทศทั่วโลกในห้วงที่เศรษฐกิจของโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลง โดยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศตัวอย่างในการแก้ปัญหาดังกล่าว ด้านความมั่นคงประเทศสิงคโปร์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ต้องประสบกับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายต่างยืนยันในความร่วมมือที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวและความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกัน
          นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะขณะนี้ประเทศไทยกำลังเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยมีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในทุกระดับทั้งส่วนกลาง ลึกไปจนถึงระดับท้องถิ่น โดยมีประเด็น   ที่น่าสนใจ คือ เรื่องของเทคโนโลยีในการกำจัดขยะ การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง และการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งทางสิงคโปร์ได้นำเสนอเรื่องทางการบริหารจัดการต่อปัญหาดังกล่าวที่สิงคโปร์มีประสบการณ์ทั้งเรื่องการกำจัดขยะ -      การบำบัดน้ำเสีย และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย และได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะและน้ำเสีย ณ ประเทศสิงคโปร์
          สุดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสานกิจการด้านความมั่นคงแห่งชาติสิงคโปร์ ในโอกาสที่ได้มาเยือนกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งแสดงความมั่นใจในความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีของทั้งสองประเทศที่จะมีร่วมกันต่อไป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น