pearleus

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

มหาดไทย เดินหน้าสัมมนาเสริมความรู้บุคลากร ปรับเปลี่ยนวิถีการทำงาน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพ มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

เมื่อ 25 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องราชา 1 ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย บุคลากรของหน่วยงานระดับกรมและจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 150 คน
     นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในปัจจุบันการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบทิศทางยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลายด้าน อาทิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-2561) ที่เน้นการยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ ทันสมัย และมีการทำงานอย่างบูรณาการ โดยยึดกรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2575) ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการโดยใช้ระบบ ITมากขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ.2559-2561) ซึ่งเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรืออินเตอร์เน็ตมาสร้างอาชีพหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนระเบียบกฎหมายและมาตรการต่างๆ ส่งผลให้แนวทางการปฏิบัติราชการมีความยุ่งยากซับซ้อนและท้าทายมากขึ้น เช่น พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Doing Business) ดังนั้น ภายใต้ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ จึงต้องอาศัยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการปรับบทบาทภารกิจและขนาดขององค์กรภาครัฐให้เหมาะสม และการบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีความคุ้มค่า ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญและยึดเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชน ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ/แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย นโยบายสำคัญต่างๆ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้กับบุคลากรในสังกัดสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาในครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยสนับสนุนให้การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพการให้บริการประชาชน การพัฒนาขีดสมรรถนะ การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และสามารถขับเคลื่อนให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมั่นคงต่อไป
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น