pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รมช.มท. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯพิจารณากลั่นกรองโครงการที่จะเสนอขอเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

          เมื่อ 19 พ.ค. 59 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยรัฐบาลได้เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลใน 2 โอกาสอย่างสมพระเกียรติ สำหรับการประชุมวันนี้เป็นการพิจารณาโครงการ     ที่จะเสนอขอเป็นโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว โดยคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิม    พระเกียรติ ซึ่งมี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้แต่งตั้งให้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) เป็นประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันทำหน้าที่พิจาณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่เสนอเข้ามา   
          โดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แจ้งให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เสนอโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานเพื่อเป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีหลักเกณฑ์ประเภทโครงการ 9 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการสร้างถาวรวัตถุ สิ่งสาธารณประโยชน์ 2. ด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม และจิตใจ 4. ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  5. ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา  7. ด้านงานมหกรรมการแสดง การประกวด นิทรรศการ 8. ด้านการจัดทำเอกสาร วิดิทัศน์ ของที่ระลึก และ 9. ด้านอื่นๆ โดยมีหลักการสำคัญ คือ ต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่น้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำริ หลักการทรงงานมาปฏิบัติ ต้องมีงบประมาณดำเนินการของหน่วยงานเอง หรือ               มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นก็ได้ ต้องคำนึงถึงความสมพระเกียรติ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประโยชน์สาธารณะ สามารถเริ่มดำเนินการในช่วงเริ่มปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ถึง 9 มิถุนายน 2560  และปีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 
          โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในที่ประชุมฯ ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการได้ตรวจสอบความเหมาะสมของทุกโครงการที่เสนอเข้ามาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการและแนวทางดังกล่าวข้างต้น          อย่างครบถ้วน ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานต่างๆ ได้เสนอโครงการมาแล้ว รวมทั้งสิ้น 578 โครงการ แยกเป็นโครงการของส่วนราชการต่างๆ จำนวน 138โครงการ และโครงการ/กิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด และกลุ่มจังหวัด จำนวน  440 โครงการ อาทิ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ การสร้างฝายและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก การซ่อมแซมฝายในรูปแบบประชารัฐ โครงการจัดแสดงสินค้า OTOPภูมิปัญญาไทย เป็นต้น โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบโครงการเฉลิมพระเกียรติการแสดงสินค้า OTOP ในส่วนของโครงการอื่นๆ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ที่ประชุมตรวจสอบรายละเอียดโครงการอย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จะได้รวบรวมโครงการทั้งหมดที่ผ่านการพิจาณา เสนอต่อคณะกรรมการฝ่าย       จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อพิจารณาเสนอต่อรัฐบาลต่อไป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น