pearleus

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมหารือข้อเสนอเชิงนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานกาชาด

เมื่อ 30 พ.ค. 59 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจิรญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อเสนอเชิงนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานการชาด โดยมี นายสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) พร้อมคณะ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อาทิ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม
            การประชุมในวันนี้ฯ เป็นการหารือในประเด็นที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ยื่นข้อเสนอขอให้กระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุนการดำเนินงาน โดยตัวแทนของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ได้เข้มงวดกวดขันและจริงจังกับการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด พร้อมทั้งได้ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานกาชาด ดังนี้ 1.ให้กระทรวงมหาดไทยมีประกาศหรือคำสั่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดงานกาชาดเป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หรือเป็นงานกาชาดปลอดเหล้าอย่างถาวร 2.ให้ประกาศเป็นนโยบายสาธารณะที่มีการใช้กลไกคณะทำงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด 3.ให้มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจเหตุผลความจำเป็นในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสาธารณะ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 4.ให้งานกาชาดที่จัดขึ้นคำนึงถึงหนทางในการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรนักดื่มหน้าใหม่ และร่วมกันยกระดับการทำงานในเชิงรุกเพื่อสร้างความปลอดภัย และควบคุมปัจจัยเสี่ยต่างๆ อันเกิดจากเหล้า บุหรี่ การพนัน และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในงานกาชาด และ 5.ขอให้มีการ Renovateงานกาชาด สร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนท้องถิ่นร่วมแสดงความเป็นเจ้าของ และทำให้งานกาชาดเป็นงานที่มีคุณค่า

           นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในนามกระทรวงมหาดไทยต้องขอขอบคุณเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ที่มีเจตนาดีที่ช่วยกันในการช่วยเหลือสังคม เพื่อให้เกิดการลด ละ เลิกอบายมุข และได้มีส่วนร่วมในการผลักดันในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ รวมทั้งมีการส่งเสริมและรณรงค์ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสุรา การลดอบายมุข และอาชญากรรมต่างๆ อย่างจริงจัง มีการตรวจติดตามในพื้นที่เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้อเสนอดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยยินดีและพร้อมให้การสนับสนุน โดยจะรับข้อเสนอไว้เพื่อพิจารณา และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่บรรลุตามเป้าประสงค์ ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน เพื่อให้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และขอยืนยันว่าการจัดกิจกรรมของจังหวัดหรือส่วนราชการที่จัดขึ้นต้องปลอดเหล้าอย่างแน่นอน รวมทั้งจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เน้นการจัดกิจกรรมงานที่เผยแพร่สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม อาทิ งานศิลปะ ประเพณีต่างๆ การละเล่นพื้นบ้าน ตลอดจนมีการตกลงร่วมกันว่ากิจกรรมธุรกิจเสี่ยงโชค หรือการพนัน จะไม่เป็นกิจกรรมหลักของงาน นอกจากนี้ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้วย0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น