pearleus

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

จัดหางานสมุทรสงครามจัดทำ MOU แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ในตลาดปลาแม่กลอง

เมื่อ 28 มิ.ย. 59 ที่บริเวณห้องประชุมสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีบันทึกข้อตลกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน ต่างด้าวถูกกฎหมาย และปลอดการค้ามนุษย์ในตลาดปลาแม่กลอง โดยมีนางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานถึงการจัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่างจังหวัดสมุทรสงคราม กับสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด และผู้ประกอบการแพปลา จำนวน 10แพ ทั้งสองฝ่ายร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อให้ตลาดปลาแม่กลองใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดการจ้างแรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ โดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมมือกันดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การขาดแคลนแรงงานในตลาดปลาแม่กลอง ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวด้วยว่า การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในตลาดปลา แม่กลอง มีความสำคัญและมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นแหล่งที่แรงงาน ต่างด้าวมาทำงานจำนวนมากที่สุด มีผลต่อความมั่นคง เศรษฐกิจของจังหวัด เป็นแหล่งจ้างแรงงานที่ถูกต้อง และเป็นเขตปลอดการค้ามนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยหลุนพ้นจากกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ระดับเลวร้ายที่สุด คือ TIER 3
ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการรับคำขอและพิจารณาเพิ่มนายจ้างให้แกแรงงานต่างด้าว จำนวนไม่เกิน 800 คน โดยข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 จนกว่าจะมีข้อกำหนดเปลี่ยนแปลง0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น