pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและหน่วยงานสาสุข๑๐๑รับรางวัลดีเด่นหลายรางวัล‏

เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  นายปิติ ทั้งไพศาล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  ประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ทำการมอบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  และยกย่องเชิดชู แก่บุคลากรและหน่วยงานดีเด่น  ประจำปี ๒๕๕๙  หลายรางวัลด้วยกัน ดังนี้

๑.นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ รางวัลแพทย์ดีเด่นจากแพทย์สภา ประจำปี ๒๕๕๙

๒.นางวนิดา ง่อนสว่าง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการคัดเลือกเป็นนักปฏิบัติงานดีเด่นด้านพัสดุ เขตสุขภาพที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๙

๓.หน่วยงานและบุคลากร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานและบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม/ธรรมาภิบาล ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๙ ได้แก่ 
> ประเภทหน่วยงาน ดีเด่น ได้แก่ โรงพยาบาลศรีสมเด็จ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ
> ประเภทบุคลากร กลุ่มข้าราชการ ได้แก่ นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ และนางเยาวพา จันทรบุตร ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลโพนทอง
> ประเภทบุคลากร กลุ่มพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานกระทรวง/ลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ นางชุลีพร ภูมิผักแว่น พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลโพนทอง นายบอล์ล สังข์เจริญ พนักงานธุรการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และนายทวีศักดิ์ เปไสล ลูกจ้างประจำ โรงพยาบาลเสลภูมิ
> ประเภทเรื่องเล่า ได้แก่นางกาญจนา สุกใส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแดง อำเภอพนมไพร

๔.โรงพยาบาลพนมไพร ได้รับรางวัล องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐%จากกรมอนามัย

๕.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับรางวัล องค์กรสนับสนุนโครงการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

๖.โรงพยาบาลหนองพอก ได้รับรางวัล ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ ประเภทโรงพยาบาลชุมชน

๗.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทอง ได้รับการคัดเลือกเป็น องค์กรแห่งการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพต้นแบบ สนับสนุนนโยบาย ล้านลด ล้านเพิ่ม สู่เมืองร้อยเอ็ดสุขภาพดี ปี ๒๕๕๙

ทั้งนี้   ประเภทหน่วยงานและคนดีฯกลุ่มลูกจ้าง  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ก็จะได้เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ ๗ ไปนำเสนอผลงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับประเทศ ที่กระทรวงสาธารณสุข ณ เวทีการประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๑ ในชื่องานว่า สาธารณสุขสามัคคี ทำความดี เพื่อประเทศไทย : ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม นำสู่ประชาชนในระหว่างวันที่ ๒๕- ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร   ได้แก่  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ ประเภทหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม    และ นายทวีศักดิ์ เปสไล ลูกจ้างประจำ โรงพยาบาลเสลภูมิ ประเภทคนดีศรีสาธารณสุข กลุ่มพนักงานราชการ /พนักงานกระทรวง/ลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว
//////////////////////////////

พิมลสิริ มณีฉาย ภาพ/ข่าว
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น