pearleus

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

จังหวัดนครปฐมเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่เพื่อวิถีไทยสงบสุขยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่ ให้มีความรู้ความสามารถในบทบาทและอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อ 27 มิถุนายน 2559 ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธุ์ ผู้ว่าราชาการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่เพื่อวิถีไทยสงบสุขยั่งยืน โดยนายชัยภัค สุนทรหงส์ ปลัดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียนในระดับพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในพื้นที่ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่ ได้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีความรู้ ความสามารถบทบาทและอำนาจหน้าที่ การปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ตลอดจนตอบสนองนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ให้ผู้นำมีศักยภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมให้มีความสงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัย เข้มแข็ง รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ รวมทั้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านอาเซียนในระดับหมู่บ้านตำบล และพร้อมรายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซด์ของที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม อีกด้วย
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น