pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานต่อโครงการ “มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ”

รัฐบาลโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการสังคม ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยในปี ๒๕๕๙ นี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นของขวัญมอบให้กับพี่น้องประชาชน ภายใต้แนวคิด เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข ซึ่งน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สู่สังคมไทย สร้างชีวิตใหม่ประชาชน โดยกลไกประชารัฐ ผ่าน ๑๖ กิจกรรมสำคัญ หนึ่งในนั้น คือ โครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ที่มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบ โดยสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้พัฒนาระบบบริการ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์        ในปี 2568 จึงได้สานต่อโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุที่มุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ได้พัฒนาระบบบริการ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้แก่ ระบบการเฝ้าระวังสุขภาพ / สุขภาวะด้วยตนเองและครอบครัว การสร้างเครือข่าย การจัดบริการผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ ด้านสังคม และด้านการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดทั้งปี และเพื่อให้เกิดเครือข่ายการจัดบริการผู้สูงอายุในท้องถิ่น ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการให้แก่องค์กรปกครอง       ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ โดยให้ดำเนินการสำรวจข้อมูล / สภาพผู้สูงอายุในชุมชน / หมู่บ้าน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ องค์กรภาคประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และให้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ คัดกรองเพื่อจำแนกกลุ่มผู้สูงอายุตามภาวะ พร้อมทั้งประเมินความจำเป็นด้านการสนับสนุนบริการและจัดบริการด้านสุขภาพและสังคม ตลอดจนดำเนินการประชุมภาคีเครือข่ายผู้แทน / ตัวแทนภาครัฐ ชุมชน / หมู่บ้าน อาสาสมัคร องค์กรชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและรูปแบบแผนงานต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น