pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กระทรวงมหาดไทย สั่งด่วนทุกจังหวัดเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาดินถล่มจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องพร้อมปฏิบัติการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อ 30 มิ.ย. 59 นายชยพล  ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกหนัก บางพื้นที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและเกิดดินถล่มบ่อยขึ้นสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากสถานการณ์ดังกล่าว พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัด เตรียมพร้อมและวางแนวทางในการรับมือกับภัยดินถล่มที่เกิดขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกจังหวัดประสานร่วมกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงพื้นที่ที่เคยมีดินถล่มซ้ำซาก หรือพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีโอกาสเกิดดินถล่มตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณี พร้อมทั้งพิจารณาใช้มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทั้งเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้าง เช่น การสร้างแนวป้องกันและการเปลี่ยนทิศทางของน้ำ การเสริมวัสดุป้องกันการกัดเซาะ หรือการพังทลายของดิน เป็นต้น พร้อมจัดประชุมซักซ้อมแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ รวมถึงเจ้าหน้าที่
ต้องพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
2. กำชับให้ท้องถิ่นและชุมชนร่วมกันตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อถนนและคอสะพาน หากพบว่าไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดอันตรายให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน เช่น การเสริมความแข็งแรงเพื่อป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของดิน เป็นต้น
3. แจ้งเตือนประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน และพื้นที่เสี่ยงดินถล่มของจังหวัด ให้รับทราบข่าวสารทุกช่องทาง พร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตนและวิธีการสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ เช่น ระดับน้ำเพิ่มสูง มีสีขุ่น และมีเสียงผิดปกติจากป่าต้นน้ำ และการเตือนกรณีเกิดเหตุ ห้ามประชาชนเข้าใกล้บริเวณที่เกิดดินถล่ม รวมถึงการพิจารณาอพยพให้พ้นจากแนวการไหลของดินถล่ม เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ดินถล่ม ให้รีบแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็ว และขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ได้ช่วยกันเฝ้าระวัง แก้ไข และกำจัดขยะ เศษวัสดุที่อาจกีดขวางทางน้ำ หรือหากพบสิ่งผิดปกติ สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น