pearleus

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงครามประชุมติดตามผลการดำเนินงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เมื่อ 28มิ.ย. 59 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.ธ.จ.) ครั้งที่3/2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าในการส่งมอบลานกีฬาต้านยาเสพติด ผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม กรณีมีการปล่อยให้มีการปิดป้ายโฆษณาและบุกรุกพื้นที่หลวงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2259  รวมทั้งการจัดสัมมนาเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดนครปฐม 

นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที และโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองหมื่นหาญ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวมาให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับทราบและนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ในการสอดส่องหรือข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น