pearleus

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่

       
   วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางมารับตำแหน่งเป็นวันแรก พร้อมด้วยนางสุณีย์ บุญญะโสภัต ภริยา และบุตรสาว โดยเข้าสักการะศาลพระภูมิ และพระพุทธรูปห้องพระ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สักการะเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ และศาลหลักเมืองสมุทรสาคร ที่อยู่ในบริเวณติดกัน ต่อจากนั้นเดินทางไปยังวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองฯ เพื่อสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และวิหารหลวงปู่แก้ว จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่ เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ โดยขึ้นไปยังชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า เพื่อไหว้พระพุทธคู่บ้านคู่เมืองสมุทรสาคร และไปยังชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ไหว้พระที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วจึงลงมาที่ลานสาครบุรี เพื่อร่วมพิธีต้อนรับ โดยมีนายประภาศ บุญยินดี รองปลัด กระทรวงมหาดไทย และนายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดี ในฐานะที่ทั้งสองเคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โอกาสนี้ นายแมน
รัตน์ รัตนสุคนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นกล่าวต้อนรับ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ต่อด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมี ผู้มาร่วมแสดงความยินดีที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสงคราม และปัตตานี เนื่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่ เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และนายอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวแสดงความขอบคุณผู้มาร่วมแสดงความยินดีจากกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสงคราม และปัตตานี ที่มาร่วมส่งในโอกาสเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ และขอบคุณจังหวัดสมุทรสาครที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี นับเป็นกำลังใจในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ เนื่องจากไม่เคยมาดำรงตำแหน่งในจังหวัดสมุทรสาคร จึงยินดีรับคำแนะนำ พร้อมเน้นการมีส่วนร่วม พร้อมกันนี้ยังขอบคุณนายประภาศ บุญยินดี และนายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งสองที่มาส่ง ซึ่งทั้งสองต่างเคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จึงถือว่าได้ครูที่ดีที่ให้คำแนะนำ นอกจากนี้ ยังเคยผ่านการทำงานในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กับนายประภาศ บุญยินดี ที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามในขณะนั้น จึงทำให้ตนเองมีความพร้อมเสมอสำหรับการทำงาน
 ประวัติย่อ ว่าที่ร้อยตำรวจโท อาทิตย์  บุญญะโสภัต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
วันเดือนปีเกิด                                      13  กันยายน  2502    อายุ  54  ปี                  
วุฒิการศึกษา                                        ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต (สาขาการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                                                                              ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
                                         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตร                                               อบรม นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 47
                                                                อบรม นายอำเภอรุ่นที่ 43 
ประวัติการดำรงตำแหน่ง                 วันบรรจุ  1  กุมภาพันธ์  2528       
1 ก.พ. 2528                         ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ให้ยศ เป็นว่าที่ ร.ต.ต.
                                                แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.มว.ร้อย 8 กองกำกับการตำรวจ
                                        ตระเวนชายแดน เขต 3
12 ธ.ค. 2529                       แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.มว. กองร้อย 5 ก. 3 บก.ก.ฝ 
1   ก.พ.  2532                     โอนมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 
                                         งานอำนวยการและประสานราชการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
4 พ.ย.  2534                                        เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ฝ่ายแผนและโครงการ
                                         สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ 
1 มิ.ย.  2537                        โอนมาสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง
                                         ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 6) ฝ่ายกิจการพิเศษ อำเภอสังขะ
                                         จังหวัดสุรินทร์ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ  
17 เม.ย. 2540                      ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) ฝ่ายปกครองและพัฒนา  
                                         อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ 
17 ธ.ค. 2544                       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
                                         ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง   
10 ต.ค. 2545                       ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) ฝ่ายทะเบียนและบัตร            
                                         ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
16 ม.ค. 2546                       ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อำเภอจะแนะ
                                         จังหวัดนราธิวาส 

6 ต.ค. 2546                                         ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อำเภอหนองจิก
                                         จังหวัดปัตตานี 
1 พ.ย. 2547                                         ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อำเภอโป่งน้ำร้อน
                                         จังหวัดจันทบุรี 
25 ก.ค. 2548                       เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 8 ส่วนปฏิบัติการพิเศษ              
                                         สำนักอำนวยการอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 
8 พ.ค. 2550                                         เจ้าพนักงานปกครอง 8 สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา     
                                                          ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการปกครอง 
31 ส.ค. 2550                       ผู้อำนวยการสำนัก (เจ้าพนักงานปกครอง 9) สำนักประสานนโยบาย
                                         สังคมจิตวิทยา ศอ.บต. กรมการปกครอง 
24 ต.ค. 2550                       ผู้อำนวยการสำนัก (เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 9)               
                                                        
สำนักอำนวยการกองการอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 
1 ก.ย. 2552                                          โอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ดำรง
                                         ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดน่าน
16 ต.ค. 2552                       รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดสมุทรสงคราม 
9  ม.ค. 2555                                        โอนมาสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองอธิบดี         
                                         (นักบริหารต้น) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1  ก.ย. 2546                                         หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม (8)
26 พ.ย. 2555                       ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
1 ต.ค. 2556                                         โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง)             
                                         จังหวัดสมุทรสาคร  

1 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น