pearleus

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

จับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ


เมื่อ  26   เดือน มีนาคม  พ.ศ.2556 ณ  กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามที่รัฐบาลได้ประกาศปฏิบัติการวาระแห่งชาติ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กำหนดแนวทางการดำเนินการ ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนและสังคมให้ได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่ ๑๕๔/๒๕๕๕ เรื่องยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด   ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ และกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในการดำเนินการเป็น ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง   เพื่อการขับเคลื่อน และต่อมาได้มีคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่ ๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๕ กำหนดปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖ กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการดำเนินการรวม๓ ประการได้แก่ยุทธศาสตร์ต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์ป้อง/ปราบปราม และยุทธศาสตร์เสริมสร้างพัฒนา โดยในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งรับผิดชอบหลักในแผนที่ ๔ : การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และแผนที่ ๖ : การสกัดกั้นยาเสพติด รัฐบาลโดย นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี     ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาการมอบนโยบายการบริหารราชการ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ห้องบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้กล่าวยืนยันเน้นเรื่องการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษในหน้าที่ของตำรวจให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มที่โดยมอบหมายให้ ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดในการดำเนินการดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายและแผนปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกำหนดให้มีการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้จำหน่ายรายใหญ่ กลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติด กลุ่มผู้พักและส่งยาเสพติดไปยังผู้ค้าระดับกลาง ผู้ค้ารายย่อยตลอดจนมาตรการยึดทรัพย์กับผู้เกี่ยวข้องทุกราย  โดยยึดหลักกฎหมายและหลักนิติธรรม ทั้งนี้ได้มอบหมายให้  พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ  รอง ผบ.ตร.(ปส.๑)  พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบ.ตร.(ปส.๒) และ พล.ต.อ.วุฒิ  ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา(ปส.๓) ร่วมรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงาน ในสังกัดที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเร่งรัดดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างจริงจัง 
                               เมื่อ วันที่ ๒๔-๒๕ มี.ค.๒๕๕๖  เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด  ภายใต้การอำนวยการโดย ,พล.ต.ท.ชัยวัฒน์  โชติมา ผบช.ปส.,พล.ต.ต.สุรพล ทวนทอง, พล.ต.ต.จิรโรจน์ กี่ศิริ, พล.ต.ต.ชาญเทพ   เสสะเวช, พล.ต.ต. พุทธิชาต เอกฉันท์ รอง ผบช.ปส.,พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ ขันธวิจารณ์ ผบก.ขส.บช.ปส.,พ.ต.อ.ทนงศักดิ์  ทั่งทอง รอง ผบก.ขส.บช.ปส.,,
ศูนย์สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด    จับกุม จับกุม จำนวน  ๑   คดี   
                เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ศูนย์สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, บช.ปส. ,บก.ปส. ๑,๒,๓, ๔, บก.ตม.๕ นำโดย พล.ต.อ.สมยศ   พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ชัยวัฒน์  โชติมา ผบช.ปส., พล.ต.ต.สุรพล  ทวนทอง, พล.ต.ต. ทนัย  อภิชาตเสนีย์, พ.ต.อ.ภาณุเดช  บุญเรือง, พ.ต.อ.นพดล   นิลมานนท์,  พ.ต.อ.หญิง เพชราภรณ์   มงพลเมือง กับพวกฯ
 ผู้ต้องหา จำนวน ๑๒ คน
๑. นายวิโรจน์  ทิพย์ปิ่นทอง อายุ ๓๗ ปี บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ ๙ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่   ผู้ต้องหาที่ ๑
๒.นายอุดมพงษ์ เกษตรกุลทรัพย์ อายุ ๒๙ ปี บ้านเลขที่ ๕๖/๑หมู่ ๘ต.บ่อแก้วอ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ผู้ต้องหาที่ ๒
๓. นายปราโมทย์ ยังชีสุจริต อายุ ๒๒ ปี บ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ ๘ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่    ผู้ต้องหาที่ ๓
๔. นายประพันธ์     เกษตรกุลทรัพย์ อายุ ๒๖ ปี บ้านเลขที่ ๑๐๓/๒ หมู่ที่ ๘ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ผู้ต้องหาที่ ๔
๕. นายประเสริฐ  แซ่ย่าง อายุ ๒๘ ปี บ้านเลขที่ ๑๕๔ หมู่ที่ ๑๓ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ผู้ต้องหาที่ ๕
๖. นายธงชาติ พันธุ์ภัครินทร์ อายุ ๔๕ ปี บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ ๑๕ ต.แม่สาว อ.แม่อาจ  จ.เชียงใหม่ ผู้ต้องหาที่ ๖
๗. นายจะบ๊ะ จะหวะ อายุ ๓๐ ปี บ้านเลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๕ ต.แม่สาว อ.แม่อาจ  จ.เชียงใหม่   ผู้ต้องหาที่ ๗
๘. นายจะจึ  อินตาพรหม อายุ ๒๔ ปี  บ้านเลขที่ ๕๒๖ หมู่ ๑๓ ต.เวียง อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่   ผู้ต้องหาที่ ๘
๙. นายจะหา  ไอ่สี อายุ ๔๔ ปี   บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ ๑๕ ต.แม่สาว  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่    ผู้ต้องหาที่ ๙
๑๐.นายมอลอ ละต่อ อายุ ๒๔ ปี  บ้านเลขที่ ๗๖/ช หมู่ ๑๕ ต.แม่สาว อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่    ผู้ต้องหาที่ ๑๐
๑๑.นายอาสยา  เลาลี อายุ ๔๐ ปี  บ้านเลขที่  ๖๒๑ หมู่  ๘ ต.เวียงใต้ อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน    ผู้ต้องหาที่ ๑๑
๑๒.นายนวพล คงธรรมบวร อายุ ๒๕ ปี บ้านเลขที่ ๙๘ หมู่  ๗ ต.ทุ่งยาว  อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน ผู้ต้องหาที่ ๑๒
                พร้อมด้วยของกลาง ดังนี้
                ๑. ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ชนิด ไอซ์  ประมาณ ๓๘  กิโลกรัม  และ เฮโรอีน จำนวน ๑๒๐ แท่ง บรรจุอยู่ในกระเป๋าเป้สีเขียว จำนวน ๓ ใบ, กระเป๋าเป้สีดำ  จำนวน ๔ ใบ  (มูลค่ายาเสพติด รวมประมาณ  ๖๐๐  ล้านบาท)
                ๒. รถยนต์กระบะบรรทุก  จำนวน  ๔  คัน ประกอบด้วย
                                - รถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล  ยี่ห้ออีซูซุ  สีเทา เลขทะเบียน บพ  ๖๙  ลำพูน
                                - รถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล  ยี่ห้อโตโยต้า สีเขียว  เลขทะเบียน บท ๖๗๘๙ ลำพูน
                                - รถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล  ยี่ห้อเชฟโรเลต  สีดำ ลขทะเบียน ผพ ๕๕๗๗ เชียงใหม่         
                                - รถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล  ยี่ห้ออีซูซุ สีเทา เลขทะเบียน ผท ๗๖๕๙  เชียงใหม่  
 ๓. รถจักรยานยนต์ จำนวน    คัน ประกอบด้วย
                                - รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า สีเทาดำ         เลขทะเบียน จตษ ๒๖ เชียงใหม่
                                - รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า สีดำ               เลขทะเบียน งฉข ๔๙๗ เชียงใหม่
               
                - รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า สีดำ               เลขทะเบียน งรก ๑๗๘ เชียงใหม่
                                - รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า สีเทาดำ         เลขทะเบียน งคง ๙๗๖ เชียงใหม่
                 ๔. โทรศัพท์มือถือ จำนวน  ๑๒   เครื่อง   และของกลางรายการอื่น ๆ
โดยกล่าวหา  ว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท๑ (เฮโรอีน,ยาไอซ์) ไว้ในความครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
สถานที่เกิดเหตุ /จับกุม บริเวณ สามแยกเมืองงาย  เขตหมู่ที่  ๔  ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว  จว.เชียงใหม่ เมื่อวันที่   ๒๕  มีนาคม   ๒๕๕๖  เวลาประมาณ  ๐๑.๓๐ น.
               พฤติการณ์แห่งการการจับกุม   เจ้าหน้าที่ตำรวจ พล.ต.อ.สมยศ  พุ่มพันธ์ม่วง รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ชัยวัฒน์  โชติมา ผบช.ปส. ได้รับการประสานงานจาก พล.ต.อ.เพรียวพันธ์  ดามาพงศ์  ที่ปรึกษา บช.ปส. ซึ่งได้รับแจ้งจากสายลับว่า จะมีขบวนการลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนด้านบ้านหนองอุก - อรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ มาส่งให้กลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติด ในพื้นที่ อ.สันทราย  - อ.เมือง จว.เชียงใหม่  โดยกลุ่มคนชนเผ่ามูเซอบ้านโป่งไฮ  ต.แม่สาว อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่  จะทำหน้าที่ลำเลียงจากแนวชายแดน เข้ามาส่งให้กับกลุ่มคนชนเผ่าม้ง  ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่  ที่รอรับอยู่บริเวณบ้านหนองอุก - อรุโณทัย และกลุ่มคนชนเผ่าม้ง จะทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดจากบ้านหนองอุก -  เข้ามายังพื้นที่ อ.สันทราย - อ.เมือง จว.เชียงใหม่  เพื่อส่งต่อให้กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเพื่อนำเข้าสู่ตอนในของประเทศต่อไป
                พล.ต.ท.ชัยวัฒน์  โชติมา ผบช.ปส. จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกสืบสวนจับกุม
                ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้ร่วมกันวางแผนจับกุมกลุ่มลักลอบลำเลียงยาเสพติดดังกล่าว โดยจัดกำลังสังเกตความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้กระทำความผิดดังกล่าวในพื้นที่ อ.แม่ริม, แม่แตง, เชียงดาว ไชยปราการ จว.เชียงใหม่  จนกระทั่ง เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐. น. เป็นต้นมา  พบรถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล  ยี่ห้อโตโยต้า สีเขียว  เลขทะเบียน บท ๖๗๘๙ ลำพูน และ รถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล  ยี่ห้ออีซูซุ  สีเทา  เลขทะเบียน บพ  ๖๙  ลำพูน บรรทุกรถจักรยานยนต์ มาคันละ ๒  คัน ซึ่งเป็นกลุ่มคนชนเผ่าม้งโป่งแยง อ.แม่ริม เคลื่อนไหวในพื้นที่ อ.แม่ริม / แม่แตง    ส่วนรถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล  ยี่ห้อ   เชฟโรเลต  สีดำ  เลขทะเบียน ผพ ๕๕๗๗ เชียงใหม่  ซึ่งเป็นกลุ่มคนชนเผ่ามูเซอโป่งไฮ  ต.แม่สาว อ.แม่อาย ได้บรรทุกคนพร้อมคนขับ จำนวน ๕ คน จากพื้นที่ อ.แม่อาย เดินทางมาถึงหมู่บ้าน     หนองอุก - อรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ในเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น.(๒๔ มี.ค.๒๕๕๖)  เพื่อเตรียมการรับมอบยาเสพติด จึงได้สะกดรอยติดตามอย่างต่อเนื่อง
                จนกระทั่งเวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น. (๒๕ มี.ค.๒๕๕๖) รถยนต์คันเลขทะเบียน  บพ  ๖๙  ลำพูน ขับมาจากบ้านหนองอุก - อรุโณทัย มุ่งหน้ามา อ.เชียงดาว  โดยมีรถจักรยานยนต์นำทาง จำนวน ๒ คัน   ส่วนรถยนต์คันเลขทะเบียน  ผพ ๕๕๗๗ เชียงใหม่ ได้บรรทุกคนรวมจำนวน ๕  คน ออกจากบ้านหนองอุก - อรุโณทัย มุ่งหน้าไป อ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ จึงได้สะกดรอยติดตาม และสามารถจับกุม ผู้ต้องหาที่ ๑ - ๓  พร้อมรถยนต์เลขทะเบียน  บพ  ๖๙  ลำพูน ซึ่งบรรทุกยาเสพติดของกลาง และจับกุมผู้ต้องหาที่ ๔ , ๕  ซึ่งขับรถจักรยานยนต์นำทาง ได้ที่บริเวณสามแยกเมืองงาย  เขตหมู่ที่  ๔  บ้านแม่ข้อน   ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว  จว.เชียงใหม่ / จับกุม ผู้ต้องหาที่ ๕ - ๑๐  พร้อมรถยนต์คันเลขทะเบียน  ผพ ๕๕๗๗ เชียงใหม่  ซึ่งเป็นผู้นำยาเสพติดของกลางมาส่งมอบให้ผู้ต้องหาที่ ๑ - ๕  ได้ที่บริเวณสามแยกโรงเรียนสินชัย       (สามแยกถนนสินชัย - ดอยอ่างขาง)  เขตหมู่ ๖   บ้านสินชัย  ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕  มี.ค.   ๒๕๕๖  เวลาประมาณ  ๐๒.๐๐ น.
                ต่อมา    ได้ขยายผลการจับกุม ผู้ต้องหาที่ ๑๑ และ ๑๒ ซึ่งเป็นกลุ่มคนชนเผ่าลีซอ อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน  พร้อมรถยนต์  เลขทะเบียน ผท ๗๖๕๙  เชียงใหม่  ได้ที่บริเวณถนนแม่โจ้ - สันทราย  (ข้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้)   หมู่ ๔ บ้านแม่โจ้  ต.หนองหาร  อ.สันทราย จว.เชียงใหม่ เมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๖  เวลาประมาณ ๐๕.๓๐ น.  และได้ขยายผลตรวจยึดรถยนต์ เลขทะเบียน บท ๖๗๘๙ ลำพูน และรถจักรยานยนต์อีก ๒ คัน ที่ผู้ต้องหาที่ ๑ - ๕  ใช้ลักลอบลำเลียงยาเสพติด ไว้เป็นของกลาง  ส่งพนักงานสอบสวน  บช.ปส. ดำเนินคดีตามกฎหมาย
คดีที่    ๒ บก.ปส.๑
นำโดย  พ.ต.อ.ศิวพงษ์  พัฒน์พงศ์พานิช   ผกก.2 บก.ปส.1 พ.ต.ท.ผดุงศิลป์  แห่งหน, พ.ต.ท.ลือชัย  นนท์ปฏิมากุล รอง ผกก.2 บก.ปส.1, พ.ต.ท.โชคชัย  วระศาสตร์ พ.ต.ต.ธิติสรรค์ อุทธนผล  สว. กก.2 บก.ปส.1, ร.ต.อ.สัพพัญญู    สัมฤทธิ์รินทร์ ,  ร.ต.ท.กมลชัย   พิทักษ์-ไพศาลภากร   ร.ต.ต.สุทัศน์  หลิมปิชาติ ,ร.ต.ต.พฤกษ์   ธนรักษ์โยธิน,  ร.ต.ต.ศรัณปกรณ์     หาญยุทธ   ร.ต.ต.สมเกียรติ   เจนชัย, ร.ต.ต.ธนคม   เทียมคลี,ร.ต.ต.สุชาติ    ชูแก้ว , ร.ต.ต.ศุภวัชร์   จอมทอง, ร.ต.ท.วุฒิพงษ์     เกตุมั่งมี    รอง.สว.กก.2บก.ปส., ร่วมกับ  พ.ต.ท.ปฐมพร    ลือเสียง  พงส.ผนพ.บก.ปส.3,  พ.ต.ท.รณกร  ศุภมงคล  สว.กก.1  บก.ปส.3, พ.ต.ท.ธีรยุทธ   อ่ำโพธิ์, พ.ต.ท.หญิงอัญชลี    เนตรมุกดา, พ.ต.ท.หญิงลัดดาวัลย์    ฉินประสิทธิชัย,  พ.ต.ท.หญิงณัฐภาวี   เกตุภู่  สว.กลุ่มงานการข่าว, ร.ต.ท.อรรคพงษ์   จตุพรม ,  ร.ต.ท.เอกพล   ปัญจมานนท์, 
                 ได้ร่วมกันทำการจับกุมตัวผู้ต้องหา จำนวน   1   คน  คือ
                1.น.ส.พรพิมล  หรือทิพย์     จอดนอก    อายุ   24  ปี    อยู่บ้านเลขที่  224 - 225   ม.4   ต.ภูเวียง    อ.ภูเวียง
 จว.ขอนแก่น  เลขประจำตัวประชาชน 1 1005 00499 19 2  (  รักษาตัว อยู่ รพ.ตำรวจ )
                พร้อมด้วยของกลาง   3  รายการ คือ
1. ยาเสพติดให้โทษประเภท 2   (โคเคน )   ชนิดผงสีขาวขุ่นห่อหุ้มด้วยกระดาษพันรอบด้วยเทปใส  เป็นแท่งกลมรี ยาวประมาณ  14  ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  4  ซม. จำนวน 1  ก้อน น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ  214.3  กรัม ผู้ต้องหานำออกมาจากอวัยวะเพศ  และห่อหุ้มด้วยกระดาษ พันรอบด้วยเทปใส เป็นก้อนยาวประมาณ  4.5 ซม.  เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  1.5  ซม.  จำนวน  18  ก้อน  ซึ่งได้จากการขับถ่ายทางทวารหนัก  น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม   ประมาณ  217.49  กรัม  รวมน้ำหนักโคเคนของกลางพร้องสิ่งห่อหุ้มทั้งสิ้น  ประมาณ   428.79  กรัม
2.โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ ไอโฟน  สีดำ  หมายเลขโทรศัพท์  092 - 0508577
3.โทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกีย รุ่น c 3    สีชมพู    หมายเลขโทรศัพท์  087- 8279597
สถานที่เกิดเหตุ     จับกุมผู้ต้องหา สนามบิน ดอนเมือง แขวง/เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  ของวันที่   24   มีนาคม   2556   เวลาประมาณ   20.30  น.
โดยกล่าวหาว่า  “ นำเข้าและมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ( โคเคน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย  โดยไม่ได้รับอนุญาต ” 
พฤติการณ์ในการจับกุม     สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ นปส.นิลพัทธ์  กก.2 บก.ปส.1   ได้รับแจ้งจาก บก.ขส. บช.ปส. ว่า สายลับ (ขอปิดนาม)  แจ้งว่า  น.ส.พรพิมล   จอดนอก  อายุ  24  ปี  (ผู้ต้องหา)  มีพฤติการณ์ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจาก   ประเทศสิงคโปร์เข้ามายังประเทศไทยทางเครื่องบิน โดยใช้วิธีการกลืนยาเสพติดลงในร่างกายและซุกซ่อนภายในอวัยวะเพศ  ในวันนี้ ( 24 มี.ค.2556 )   ผู้ต้องหา จะเดินทางจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทย  โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่    FD 2938  ลงจอดที่ท่าอากาศยานบินดอนเมือง  เวลาประมาณ  16.28  น.  เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประชุมวางแผนการสืบสวนจับกุมพร้อมกับมอบภาพถ่ายของผู้ต้องหาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสังเกตการณ์ และเมื่อใกล้เวลาเครื่องบินลงจอด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางกำลังโดยรอบภายในท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาเข้าจนกระทั่งเวลาประมาณ  16.20 น.  เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า เที่ยวบินดังกล่าวลงจอดแล้ว จากนั้นเวลาประมาณ  16.40 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจพบเห็นผู้ต้องหา   ลักษณะตรงตามภาพถ่าย เดินออกมาจากภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้าจึงได้เชิญตัวผู้ต้องหามาสอบถามโดยผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าตนได้กลืนยาเสพติดลงไปในร่างกายซึ่งเป็นก้อนเล็กๆ จำนวน  60  ก้อน  และได้ซุกซ่อนไว้ภายในอวัยวะเพศอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากนายเจมส์   เดวิด หรือนายมิ๊กกี้  ชาวต่างชาวผิวดำ ในราคา  30,000  บาท  ให้นำยาเสพติดดังกล่าวจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทย เพื่อมาส่งมอบให้กับลูกค้า  และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว นายมิ๊กกี้ จะโทรศัพท์มาแจ้งผู้ต้องหา  ให้ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป ระหว่างการดำเนินการนายมิ๊กกี้ได้ทราบความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่ ที่ประจำอยู่เวนีเซีย รีสอร์ท  จึงหยุดดำเนินการ จึงได้นำตัวผู้ต้องหาส่ง ร.พ.ตำรวจ เพื่อทำการรักษาตัว และตรวจสอบ ว่ามีก้อนสิ่งของหลงเหลือ ในร่างกายอีกหรือไม่ ในการสืบสวน ได้ขยายผลการสืบสวนสอบสวน ออกหมายจับ น.ส.วิภาวรรณ หรือวิ แสนสีมน ซึ่งเป็น คนที่ไปดำเนินการ กลืนยาเสพติดมาจากประเทศ บราซิล และนำมาส่งต่อให้กับ  น.ส.พรพิมลฯผู้ต้องหาที่ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำเข้ามาประเทศไทย
แจ้งเบาะแสยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๘๘ หมู่ ๓  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐โทร ๐๒ - ๕๒๑ ๘๒๖๖ – ๗๕ www.thaidrugpolice.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น