pearleus

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ข่าวสมุทรสาคร

ตำรวจสีขาว เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา เอาชนะยาเสพติด
 ที่ห้องประชุมกองกำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร พันตำรวจเอกประทีป ราญสระน้อย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการตำรวจสีขาว เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา เอาชนะยาเสพติด โดยมีพันตำรวจเอกทิวา บุญดำเนิน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร พันตำรวจเอกอดุลย์ ชายภักตร์ ผู้กำกับการอำนวยการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร พันตำรวจเอกจำแรง สุดใจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร กับ ตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนลูกจ้างในสังกัด จำนวน 450 นาย ที่มาเข้าร่วมรับการตรวจสารเสพติดในครั้งนี้
พันตำรวจเอกอดุลย์ ชายภักตร์ ผู้กำกับการอำนวยการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เป็นนโยบายเร่งด่วน และมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดสืบสวนปราบปราม ลดปัญหายาเสพติด เน้นการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่าย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน ปราบปราม เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งทางตรงและทางอ้อม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลัก ในการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย จึงจำเป็นต้องตรวจสอบและคัดกรองข้าราชการตำรวจ ทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยตรง และที่สนับสนุนการปฏิบัติให้เป็นผู้ที่ปลอดจากสารเสพติด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับปี 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมควรที่ข้าราชการตำรวจทุกนาย จะได้แสดงพลังประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสนองแนวพระราชดำริในเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด โดยข้าราชการตำรวจต้องปลอดจากยาเสพติด จึงจัดทำโครงการตำรวจสีขาว เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา เอาชนะยาเสพติดนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริในเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดและรองรับคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เรื่องโครงการ 84 พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด , เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสียเอง ตลอดจนยังเพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดและบังคับกฎหมายเป็นที่ยอมรับของประชาชน
ทั้งนี้หลังจากที่มีการตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 450 นาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งผลการตรวจให้ทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ได้รับทราบ ซึ่งในส่วนของข้าราชการตำรวจหรือลูกจ้างที่ตรวจพบปัสสาวะเป็นสีม่วงนั้น ทางคณะกรรมการผู้ตรวจหาสารเสพติดและเจ้าหน้าที่ ก็จะส่งปัสสาวะนั้นไปพิสูจน์ที่ห้องแล็ปอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาตัวยาที่ทำให้ปัสสาวะเป็นสีม่วงว่าเป็นตัวยาชนิดใด ใช่สารเสพติดหรือไม่ เพราะบางครั้งตัวยาซึ่งเป็นส่วนประกอบในยาแก้ไข้หวัด แก้ไอ หรือยาแก้แพ้ ก็ทำให้ปัสสาวะเป็นสีม่วงได้เช่นเดียวกัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น