pearleus

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่


จ. สมุทรสาคร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่วัดสุนทรสถิต ต.อำแพง อ.บ้านแพ้วพร้อมจัดโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ และออกหน่วยบริการทางสังคม บูรณาการร่วมกับการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2555   วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 นายจุลภัทร  แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2555 ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับการจัดโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 ณ วัดสุนทรสถิต หมู่ที่ 2 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522 และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสนใจรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และตระหนักในการรักษาสิทธิของตนเอง รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค จากนั้นนายจุลภัทร  แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางผ่องเพ็ญ  แสงจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และนายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 29 เมษายน 2555 และโครงการออกหน่วยบริการทางสังคม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครพร้อมมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน จำนวน 50 ทุน ตลอดจนมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ          สำหรับกิจกรรมในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ประกอบด้วยคลินิกเกษตรต่าง ๆ และนิทรรศการของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กิจกรรมอาชีพเสริมสำหรับแม่ นิทรรศการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูก และนิทรรศการของทุกส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรสาคร

ปราโมทย์  ฐิติวงศ์ฤทธิ์ / ข่าว


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น