pearleus

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพศ 2564

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพศ 2564

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 10.30 น นายอุดม

ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้เปิด ประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพศ. 2564 ขึ้น โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดให้มีวาระการประชุม ทั้งหมด 5 วันละ 

1.เรื่องที่ไปทาง จะแจ้งต่อที่ประชุม 

2.เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสาคร สมัยสามัญครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 พ.ศ 2554 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 

3.เรื่องเสนอเพื่อทราบการขอรับการ ถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

4.เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 รายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงครบองค์ประชุม ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายณรงค์ รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียวท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมฟังการประชุม ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสาครชั้น 5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น