pearleus

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมรับฟังปัญหาและศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาเกลือทะเลที่ จ.สมุทรสาคร 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับฟังปัญหาพร้อมหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาเกลือสมุทร (เกลือที่ทำมาจากน้ำทะเล) โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และผู้บริหารท้องถิ่นระดับสูงให้การต้อนรับ

 ในการเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาเกลือสมุทรในครั้งนี้  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม สมาชิกชาวนาเกลือสหกรณ์โคกขาม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์เกลือโคกขาม เกษตรกรชาวนาเกลือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับพร้อมสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาเกลือตกต่ำ ซึ่งในปัจจุบันราคาเกลือที่สหกรณ์ฯ รับซื้อจากเกษตรกรอยู่ที่ 1 เกวียน (1 เกวียน = 1600 กิโลกรัม) 1,600 บาท เป็นการช่วยเหลือชาวนาเกลือ หากขายให้พ่อค้าคนกลางจะอยู่ที่ เกวียนละ 700-800 บาท ซึ่งเป็นการขาดทุน
ทั้งนี้ สหกรณ์กรุงเทพ จํากัด ได้ทําโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล จํานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างยุ้งฉางเก็บเกลือทะเล จํานวน 1 หลัง พร้อมได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ผ่านประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม จํานวน 6 เรื่อง ได้แก่ ขอทุนหมุนเวียนในการรวบรวมเกลือทะเลจากสมาชิกในรอบปีการผลิต, ขอให้ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการตลาดเกลือทะเล, ขอให้ส่งเสริมอาชีพการทํานาเกลืออย่างจริงจังและเป็นระบบ เพื่อจะให้การทํานาเกลืออยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป, ขอให้ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของเกลือนําเข้าจากต่างประเทศ (เกลือจากอินเดียและเกลือจากประเทศจีน), ขอให้ช่วยหาทางผลักดันให้เกลือทะเลเป็นเกลือที่ทรงคุณค่าในเรื่องของการบริโภคต่อไปในอนาคต และเรื่องค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ซึ่งถูกฟ้องร้องดําเนินคดีอยู่ในระหว่างการดําเนินการของศาล อีกด้วย .....//

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ปจ.สมุทรสงคราม นำจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำลำคลอง


เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563 ที่บ้านคลองกก หมู่ 3 ต.นางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง พัฒนาโรงเรียนบ้านคลองบางกก    โดยมี พ.อ.ศราวุธ เจนถนอมม้า หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำ ลำคลอง และพัฒนาโรงเรียน สร้างกลุ่มเครือข่ายที่มีความรัก ความสามัคคี มีจิตสำนึก และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม ทำให้เกิดสังคมที่มีความสามัคคีปรองดองและมีช่องทางในการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  รักในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยให้กับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่   ณ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกก มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม กิจกรรมกว่า  100 คน


วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บช.น. เรียกประชุมผู้ประกอบการผับ-บาร์ เตรียมพร้อมมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5                        สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้รับมติเห็นชอบการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 5 วัน โดยวันพุธที่ 1 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.
เป็นประธานประชุมผู้ประกอบการสถานบันเทิงประเภทผับ, บาร์, คาราโอเกะ, อาบอบนวด, โรงน้ำชา
ร้านอินเตอร์เน็ต และร้านเกมส์  และผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการไนเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด

เพื่อรับทราบนโยบาย การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ตามประกาศ
ผ่อนคลาย
มาตรการระยะที่ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค.๖๓ โดยมี พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.
พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น./โฆษก บช.น., พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย รอง ผบช.น. และผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร, ผู้แทนสำนักอนามัย  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ บช.น
                        สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงขอให้ผู้ประกอบการดังกล่าวให้ปฏิบัติตามประกาศผ่อนคลายมาตรการระยะที่ ๕ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติจะต้องถูกดำเนินการตามกฏหมาย หากพบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งสถานีตำรวจในพื้นที่ หรือศูนย์วิทยุ 191

ศรชล.จว.สมุทรสาคร จัดประชุม การปราบปรามและจับกุมการทำประมงและการใช้เครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมาย


เมื่อวันที่  1 ก.ค.63 เวลา 13.30 – 15.30 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร (ศรชล.จว.สมุทรสาคร) และประมงจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมในหัวข้อเรื่อง การปราบปรามและจับกุมการทำประมงและการใช้เครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหน่วยงานต่างๆ ใน ศรชล.พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ ประมงจังหวัด, ประมงอำเภอ, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ(รับผิดชอบพื้นที่ จว.สมุทรปราการ, กทม.และสมุทรสาคร), ตำรวจน้ำ และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.).  
  ทั้งนี้เพื่อรับทราบการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านมา, ปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้อง และแนวทางในบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน ศรชล.ในจังหวัดสมุทรสาคร  สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมท่าฉลอม (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี น.อ.เอกภาพ สายโสภา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม


เพลิงไหม้ ‘บ้านสุขาวดีพัทยา’ คาดเสียหายหลายร้อยล้าน 
เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 1 ก.ค.63 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรพิบูลย์ ผกก.สภ.บางละมุง พร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครองเข้า และหน่วยบรรเทาสาธารณะภัยเมืองพัทยา และพื้นที่ใกล้เคียง นำรถน้ำดับเพลิง รถกระเช้าเร่งเข้าระงับ เหตุเพลิงไหม้ ภายในแหล่งท่องเที่ยว บ้านสุขาวดี เลขที่ 228 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

จากการตรวจสอบพบเพลิงกำลังโหมลุกไหม้ อาคารพุทธบารมี ซึ่งเป็นอาคารสำหรับกราบไหว้ศักดิ์สิทธิ์ เจ้าหน้าที่ได้นำรถน้ำดับเพลิงหลายนับ 10 คัน ระดมฉีดน้ำสกัด แต่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ เพลิงไหม้ยังคงปะทุต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตัวอาคารเริ่มร้าว อาจจะถล่มได้

ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ จากการสอบถาม นางเชอร์รี่ ชาวพม่า พนักงานดูแล เล่าว่า ในช่วงเช้าของวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดบริการ ได้เข้ามาเปิดระบบไฟ และทำความสะอาดตามปกติ กระทั่งเวลาผ่านไปกว่า 2 ชั่วโมงได้ยินเสียงดัง และเห็นเพลิงเริ่มลุกไหม้บริเวณเวที ก่อนปะทุขึ้นและลุกลามอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา และฝ่ายปกครอง ได้ประกาศเขตเพลิงไหม้ ปิดกั้นพื้นที่ และระงับการใช้อาคารเนื่องจากอาจทำให้เกิดเหตุภยันตรายได้ ส่วนมูลค่าความเสียหายคาดว่าหลายร้อยล้านบาท แต่ยังประเมินค่าไม่ได้เนื่องจากมีทรัพย์มีค่าอยู่ภายในอาคารเป็นจำนวนมาก โดยทางด้านบ้านสุขาวดีได้จัดทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันทิพยประกันภัยมูลค่าทั้งโครงการ 2,000 ล้าน อย่างไรก็ตาม จะต้องให้ สภาวิศวกรเข้ามาตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง
นายโยธิน พรมแตงหน.ศูนย์ข่าวพัทยา
รายงาน/ภาพ/ข่าว


วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สค. ประชุมการรับรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401 ศาลากลางจ.สมุทรสาคร  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมการรับรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น
            สืบเนื่องจากสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ได้แจ้งบัญชีรายชื่อข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีมติให้โอน (ย้าย) / รับโอน จำนวน 58 ราย แบ่งเป็นอบจ. 2 ราย เทศบาล 29 ราย และอบต. 27 ราย เป็นต้น