pearleus

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สมุทรสาคร จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมมอบรางวัลครู – นักเรียนดีเด่น

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401 ศาลากลางจ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจ.สมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 8 / 2563

            ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการมอบรางวัลโล่พร้อมเกียรติบัตรของครูดีเด่น และนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

 
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สมุทรสาคร เตรียมพร้อม เลือกตั้ง อบจ.สค.

 

            นายภาดล ศรีกระโทก ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจ.สมุทรสาคร ทำหนังสือออกประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก และสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วน จ.สมุทรสาคร  โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563  มีระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา  8.30 – 16.30  สถานที่รับสมัครบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วน จ.สมุทรสาคร 

             สำหรับหลักฐานการสมัครประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  ใบรับรองแพทย์  หลักฐานการศึกษา หลักฐานแสดงการเสียภาษี และหลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ ใบรับรองแสดงการเกิด สูติบัตร           

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สมุทรสาคร เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานประเพณีเทศกาลกินเจไหว้เจ้า 9 ศาล

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ อาคารหลังคาโค้งข้างศาล หลักเมืองสมุทรสาครตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดงานประเพณีกินเจไหว้เจ้า 9 ศาล โดยมี เทศบาลนครสมุทรสาคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามภาครัฐภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสาครร่วมกัน จัดงานประเพณีเทศกาลกินเจไหว้เจ้า 9 ศาล

นายชิงชัยบุญประคองปลัดเทศบาลนครสมุทรสาครปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ได้กล่าวว่า ประเพณีการถือศีลกินเจของจังหวัดสมุทรสาครเป็นวัฒนธรรมที่ได้สืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนานเนื่องจากสมัยก่อนจังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองท่าแลกเปลี่ยนสินค้าทางเรือที่สำคัญวันธรรมนี้จึงได้ถูกสืบทอดต่อกันมายังรุ่นหลังและกลายเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดสมุทรสาครโดยเริ่มผนวกรวมกันสักการะศาลเจ้า9  แห่งในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครซึ่งตั้งอยู่ฝั่งลำน้ำท่าจีนตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โดยการจัดงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาครปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 25 ตุลาคมรวมเป็นเวลา 10 วัน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของเทศกาลไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอาหารปลอดภัยโดยการควบคุมเฝ้าระวังตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในงานเทศกาลชนได้บริโภคอาหารเจที่อร่อยสะอาดและปลอดภัย เพื่อนแนะนำศาสนสถานและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนถือศีลกินเจและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีที่ได้จัด

นิทรรศการความเป็นมาของประเพณีถือศีลกินเจให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารเจอรณรงค์ลดใช้โฟมบรรจุอาหารจัดตั้งกองอำนวยการประชาสัมพันธ์ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลให้บริการคัดกรองสุขภาพจัดตั้งหน่วยตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเจจัดจำหน่ายอาหารเจสะอาดปลอดภัยจากชมรมร้านอาหารจำหน่ายอาหารเจและกิจกรรมท่องเที่ยวเส้นทางบุญหนุนมงคลชีวิต จัดบริการเยี่ยมสักการะศาลเจ้า 9 แห่งตามเส้นทางท่องเที่ยวโดยมีเยาวชนมัคคุเทศก์น้อยจากสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเป็นผู้สื่อสารให้ข้อมูลและให้รายละเอียดพร้อมทั้งนี้ประชาชนที่มาร่วมงานและเยี่ยมชมศาลเจ้า 9 ศาลยังได้รับเหรียญมงคล อีกด้วย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนให้ความร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสวัสดิมงคลและแผ่ไพศาลถึงผู้แสวงบุญและประชาชนชาวสมุทรสาครทุกหมู่เหล่าต่อไปอีกด้วยวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สมุทรสาครจัดพิธีจุดเทียน พร้อมปล่อยประทีปกระทง เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

เมื่อเวลา 19.19 น.ของวันที่ 13 ต.ค. 2563  ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครได้มีพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกใพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ โดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ได้นำประชาชน รวมจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ในหลวงรัชกาลที่9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน นอกจากนี้ยังได้มีการปล่อยประทีปกระทง จากน้ำสู่ฟ้า ในคลองดำเนินสะดวก อีกด้วย

 

ขอขอบคุณภาพจากสนง.ปชส.จ.สมุทรสาครชาวสค. รวมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2563  เวลา 11.00 น. ที่บริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมแม่น้ำ/คู คลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้แนวคิด ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา โดยใช้เวลาว่างทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีนำประชาชนจิตอาสา ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ด้วยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองดำเนินสะดวก ตลอดจนภายในชุมชน บ้านเรือน และรอบบริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

 

ข้อมูลจากสนง.ปชส.จ.สมุทรสาคร