pearleus

ขอส่งเสด็จสู่สรวงสวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า นายมานพ เทียนมณี บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ชี้ชัดเจาะลึกและเว็บไซต์ชี้ชัดเจาะลึกพร้อมตระกูลเทียนมณี คณะผู้จัดทำหนังสือพิมพ์ชี้ชัดเจาะลึกเว็บไซต์ชี้ชัดเจาะลึก

หนังสือพิมพ์ ชี้ชัดเจาะลึก เดือนมีนาคม 2561 ฉบับออนไลน์

สงกรานต์ วัดบางปิ้ง 13-16 เมษายน 2561 ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ชมประกวดเทพีสงกรานต์ ณ วัดบางบิ้ง แห่ขบวนสงกรานต์รอบเมืองมหาชัย และสงฆ์น้ำพระ

เทศบาลนครสมุทรสาคร ขอเชิญประชาชน ร่วมสืบสานงานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

งานสมุทรสาคร เกษตรแฟร์ 4-8 เมษายน 2561 ณ ห้าแม็คโคร สมุทรสาคร

เปิดแล้ว ตลาด 200 ล้าน ขายทุกวัน (รายเดือน)

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการสายตรวจรถตู้ (NPD) เข้าถึง พึ่งได้ ห่วงใยประชาชน

   จากการที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้  ได้ดำเนินงานโครงการ “ NO PLACE  FOR  DRUG ”  (NPD)  อันเป็นโครงการตามนโยบายของศูนย์พลังแผ่นดินต่อสู้ยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค ๑ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดและขจัดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน   ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรง  หรือพื้นที่สีแดง       ที่ผ่านมาสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้  ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปแล้ว  จำนวน  ๓  ชุมชน/แห่ง   คือ  ๑.) ชุมชนเปรมฤทัย  หมู่ที่  ๙  ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง   ๒.) ชุมชนคลองท้ายเมือง  หมู่ที่   ๑๓  ตำบลบางหญ้าแพรก  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ    ๓.) ชุมชนวัดบางหญ้าแพรก  หมู่ที่  ๒๑ ตำบลบางหญ้าแพรก   อำเภอพระประแดง   จังหวัดสมุทรปราการ    โดยหลักหรือแนวทางการปฏิบัติได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือชุดปฏิบัติโครงการ (NPD)   เข้าไปดำเนินงานประจำอยู่ (กินนอน)  ในแต่ละชุมชนดังกล่าว ตลอดระยะเวลา  ๑๕  วัน    เพื่อ สืบเสาะ  ติดตาม   ค้นหา   ตรวจค้น  ตัดโอกาสกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ  และจับกุมทำลายเครือข่ายขบวนการ หรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชน  รวมถึงการนำผู้เสพโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ใช้สารเสพติด ให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในภาคสมัครใจ อันเป็นการให้โอกาสและนำคนดีคืนสู่สังคม  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการสอดคล้องเสริมการดำเนินงาน หรือต่อยอดโครงการดังกล่าว  สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้  จึงได้จัดทำ“โครงการสายตรวจรถตู้(NPD) เข้าถึง พึ่งได้ ห่วงใยประชาชน”ด้วยเล็งเห็นว่าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการดำเนินงานต่อเนื่องในลักษณะการให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน ทั้งในชุมชนที่ผ่านโครงการ  (NPD) และชุมชนต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบ   โดยตำรวจสามารถเข้าถึง  เป็นที่พึ่ง และคอยห่วงใยประชาชนอยู่เสมอแล้ว จะทำให้ประชาชนรู้สึกสบายใจ อบอุ่นใจ ไว้ใจ   เชื่อถือ  เชื่อมั่น  มีทศนคติที่ดี  และเกิดกำลังศรัทธราอย่างแรงกล้าต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงาน   อันจะส่งผลให้การแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด  อาชญากรรม   ความสงบเรียบร้อย  ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและชุมชน   อีกทั้ง   เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีงามเจ้าหน้าที่ตำรวจและต่อหน่วยงาน  ให้สามารถตั้งมั่นและยืนอยู่อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี ต่อไป

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สื่อโคราชตุ๋นเงินหลานสาวยิ่งลักษณ์

เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ กลางฝูงชน ณ งานเปิดตัวร้าน OTOP ชุมชนยิ้มสาขาที่ ๓  ที่กลางตลาดเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ต่อหน้าที่ส่วนราชการ เทศบาลตำบลด่านเกวียน  ผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  นายประเสริฐ  บุญชัยสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายชยาวุธ  จันทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และน.ส.ปทิตตา  ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)   ระหว่างที่รัฐมนตรีประเสริฐ เดินทางเยี่ยมร้านค้าต่างๆ บริเวณในงาน  ได้มีการตุ๋นเงินจำนวน 10,000 บาท  หายเข้ากลีบเมฆ เหยื่อเป็นผู้หญิงทำงานสังกัด สื่อสื่อสารองค์กรสำนักผู้อำนวยการ ชื่อ อัญชิกา วรรณสิน  กล่าวกับผู้สื่อข่าว นสพ.ไฮแลนด์นิวส์ ว่า ขณะมีพิธีเปิดร้านโอทอปชุมชนยิ้มสาขาที่ ๓ ภายใต้การของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีนโยบายมุ่งสร้างความเข็มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ  ฐานรากโดยการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และวิสาหกิจชุมชนด้วยการใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ทั้งในและต่างประเทศโดยยึดหลักบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ดำเนินโครงการตลาดเครือข่ายร้านโอทอป ชุมชนยิ้มในวันนี้  โดยมี นายประเสริฐ  บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน มีนายชาวันย์  สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)  และนางสาวปทิตตา  ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เป็นหลานสาว นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นประธาน  น.ส.อัญชิกา วรรณสิน กล่าวว่า ได้มีนายวินัย  ศิลาเริง อ้างเป็นนายกสมาคมสื่อสารมวลชนนครราชสีมา เข้ามาขอค่าน้ำมันรถให้กับ นักข่าวหนังสือพิมพ์ จำนวน 10 ฉบับๆละ 1,000 บาท  อาทิเช่น นสพ.โคราชทันข่าว นสพ.ไผทสยาม  ทีวีช่อง 5  นสพ.ยุคใหม่ ของนายวินัย ศิลาเริง  และอ้างว่าจะทำการตีพิมพ์ในฐานะสื่อเสื้อแดง และเป็นประธานชุมชนวัดสุสาน ฐานคะแนนเสียงของนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เพื่อเชียร์ผลงานของ นางสาวปทิตตา ชินวัตร หลานสาวนายกยิ่งลักษณ์   เมื่อสอบถามสื่อบางฉบับ และได้รับการชี้แจงจากผู้สื่อข่าวไฮแลนด์นิวส์  จึงได้ทราบว่า  นายวินัย  ศิลาเริง นั้นได้จัดตั้งสมาคมสื่อสารมวลชนขึ้น และมีพฤติกรรมรีดไถเงินตามส่วนราชการต่างๆ พากันได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก   ด้วยความเป็นส่วนราชการมิกล้าเปิดเผยความจริงให้กับ สาธารณชนล่าสุด นสพ.ไฮแลนด์นิวส์ ได้ดำเนินคดีในข้อหาสื่อสิ่งพิมพ์เถื่อน ชื่อ นสพ.ยุคใหม่ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ล่อลวงประชาชน ทำให้เสียทรัพย์มีพฤติการณ์ ต้มตุ๋นเรียกเก็บเงินค่าลงข่าวตามส่วนราชการต่างๆ แม้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้เรียกให้หยุดพฤติกรรมห้ามปราม มาก่อนหน้านี้แล้วแต่นายวินัย  ศิลาเริง  ก็มิได้กลัวเกรงกฎหมายแต่อย่างใด  ท้ายสุดศาลจังหวัดนครราชสีมา ตัดสินกรณีสิ่งพิมพ์เถื่อนผิด พรบ.การพิมพ์ นายวินัย  ศิลาเริงรับสารภาพ จึงมีโทษปรับ  6,000  บาท โทษจำคุก รอลงอาญา 1 ปี น.ส.อัญชิกา  วรรณสิน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์กล่าวว่าในฐานะ สื่อควรมีบทบาทในการช่วยส่วนราชการที่ถูกต้มตุ๋น และไม่กล้ากล่าวโทษในทางคดีอาญา และคดีแพ่ง

วันสถาปนาครบรอบ 63 ปีหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

วันที่ 25 มิถุนายน 2556 พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร  ณิชาบวร รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นตัวแทน ผบ.ตร. มอบดอกช่อไม้แสดงความยินดีในวันสถาปนาครบรอบ 63 ปีหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ณ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ผบ.ตร. รับมอบทุนการศึกษาแก่บุตร - ธิดา ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต

วันที่ 24 มิถุนายน 2556   พล.ต.อ.ดุลย์  แสงสิงแก้ว  ผบ.ตร. รับมอบทุนการศึกษาแก่บุตร - ธิดา  ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นจำนวน 1,750,700 บาท พร้อมอุปกรณ์การแพทย์  โดย สมาคมวิเทศพานิชย์ไทย - จีน   ณ  ห้องประชุม 1 โซน C  อาคาร 1  ตร.

อบจ.โคราชใจดี ให้อีกเงินหนุนคนพิการงบ ๓๐ ล้าน ช่วยคนพิการ ๗ ประเภท ให้ศูนย์หัวทะเลนำร่อง ๒๑ โครงการ

นายอนุวัฒน์  ทินราช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวในพิธีเปิดการอบรมปฎิบัติการการเล่นเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานของระบบประสาทที่จัดขึ้นโดย  นางปารณีย์  ศกุนตนาค ประธานชมรมผู้ปกครองออทิสติคไทยจังหวัดนครราชสีมา(องค์กรสาธารณประโยชน์)  ประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมอบรมให้กับบุคลากรสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องงานคนพิการ ที่เข้าร่วมจำนวนกว่า ๒๐๐ คน ทั่วทั้ง ๓๒ อำเภอ เพื่อประมวลข้อมูลของระบบรับความรู้สึก คือ กระบวนการที่ได้รับจากการรับความรู้สึก เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆ  ในชีวิตประจำวัน ในรูปแบบของกิจกรรมการดำเนินชีวิตของคนเราตามวัย ตามบทบาทและตามบริบทที่ดำรงอยู่   อันได้แก่กิจวัตรประจำวัน   การเล่นการเรียนรู้ การเคลื่อนไหว การแสดงออกและควบคุมพฤติกรรมอารมณ์ การทำงาน ทักษะทางสังคม และการศึกษาเล่าเรียน ระบบรับความรู้สึกของร่างกาย ประกอบไปด้วย ๗ ระบบ คือ การมองเห็น การได้ยิน  การทรงตัว การได้กลิ่น การรับรส การสัมผัส  และระบบการรับรู้ข้อต่อ สามารถพัฒนาได้ด้วยการประมวลข้อมูลของระบบรับความรู้สึก โดยผ่านกิจกรรมการเล่น  เนื่องจากกิจกรรมการเล่น เป็นปัจจัยสำคัญ  ในการเพิ่มพลังสมองของเด็ก เพราะขณะที่เด็กเล่น  คลื่นสมองจะพัฒนาได้เต็มที่ และสามารถเพิ่มการรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเสริมสร้าง พัฒนา การด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญา ไปพร้อมๆกันที่ผ่านมา  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ได้ร่วมกับชมรมผู้ปกครองออทิสติคไทยจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดอบรมส่งเสริม พัฒนาการเด็กออทิสติคด้วยเทคนิค DIR/FLOORTIME เพื่อสร้างความรู้ ทักษะแก่ผู้ปกครองครู และบุคลากรสาธารณสุขในเขตจังหวัดนครราชสีมา และใกล้เคียงขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ ต่อเนื่องมาเป็นระยะ ผลที่ได้รับผู้ปกครองครู บุคลากรมีความรู้ และทักษะส่งเสริม พัฒนาเด็กออทิสติค ให้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น แต่ปัญหาที่ประสพ ยังขาดบุคลากรที่จะดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการในการประเมินปัญหาพื้นฐานของระบบประสาท และขาดแคลน นักกิจกรรมบำบัดในพื้นที่ ทำให้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กทำได้ไม่สมบูรณ์     นายอนุวัฒน์ กล่าวต่อว่า  เมื่อได้ตรวจเยี่ยมในเขต อบต. พื้นที่รับผิดชอบ พบว่าคนพิการมีจำนวน ๖๗,๐๐๐ คน ของจังหวัดนครราชสีมา ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  และในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านคนพิการ  ได้มีการจัดทำการฟื้นฟูศูนย์คนพิการหัวทะเลขึ้น  และได้บรรจุวาระงานไว้เพื่อการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไว้อีก ๒๑ โครงการ จะมีคณะทำงานดูแลเสริมศักยภาพ เพื่อช่วยเหลือคนพิการเป็นลำดับ ด้วยเงินกองทุนที่มีอยู่ ๓๐ ล้านบาท  ขอให้ท่านทั้งหลาย ณ ที่นี้ได้พิจารณาทางปฏิบัติระเบียบการใช้เงินกองทุน  ให้รอบด้านครบถ้วน ก็จะได้รับการจัดสรรประโยชน์เพื่อคนพิการได้อย่างทั่วถึง  ส่วนตนนั้น ยินดีที่ได้ร่วมผลักดัน  โครงการนำร่องครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของจังหวัดที่ คุณปารณีย์ ศกุนตนาค ได้จัดให้มีขึ้น  นายอนุวัฒน์ กล่าวในท้ายสุด       

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและโครงการ SML จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อ 26 มิ.ย.56  นางวนิดา  สักการโกศล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานการตรวจติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดสมุทรสงคราม ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 36,135 คน จากจำนวนมีผู้สิทธิ์ลงทะเบียน  84,913 คน คิดเป็นร้อยละ 42.56 มีเงินทุน 70 ล้านบาท ทุนหมุนเวียน จำนวน 231 โครงการ  สามสิบเอ็ดล้านเศษ เงินอุดหนุน จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน ห้าแสนบาทเศษ และงบบริหาร       หนึ่งแสนบาทเศษ เบิกจ่ายทั้งสิ้น  33 ล้านเศษ คิดเป็นร้อยละ 46.53    สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML  จังหวัดสมุทรสงครามมี 284 หมู่บ้าน 24 ชุมชน 57,094 ครัวเรือน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 112,400,000 บาท ผลการดำเนินงานขณะนี้คิดเป็น 96.10 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.9 อย่างไรก็ตาม  ในภาคบ่ายได้ลงพื้นที่ ที่  ตำบลลาดใหญ่  และ ตำบลคลองเขิน  อำเภอเมืองเพื่อติดตามโครงการต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนทั้งสองกองทุน

จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ ภายใต้คำขวัญ “ยาเสพติดจงพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน”

เมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายสมชาย  ปัญญเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต่อต้านยาเสพติด” ภายใต้คำขวัญ “ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ต่างสวมเสื้อสีขาวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  ภายหลังประธานในพิธีและกลุ่มพลังฯ ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยจบแล้ว นายยรรยง  ฉัตรทิน ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และเมื่อประธานฯ กล่าวเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายนแล้ว กลุ่มพลังมวลชนร่วมเปล่งเสียง “ยาเสพติดจงพินาศ” ๓ ครั้ง  สำหรับการจัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ มีการแสดงของสมาชิก To Be Number One I Dol การแสดงละครสั้น พิษภัยยาเสพติด การแสดงลำตัดต่อต้านยาเสพติดของนักเรียน การแสดงของวงดุริยางค์จังหวัดทหารบกราชบุรี และการแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อำเภอบางเลนจัดกิจกรรมรวมพลังกำจัดสิ่งกีดขวางลำน้ำ‏

วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรม รวมพลัง กำจัดสิ่งกีดขวางลำน้ำ อำเภอบางเลน ภายใต้โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจังหวัดนครปฐม ประจำปี พ.ศ. 2556 ณ วัดบางไผ่นารถ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมกันกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยเฉพาะผักตบชวาบริเวณสะพานบางไผ่นารถ ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน มีปริมาณผักตบชวาไหลมาติดที่สะพานเป็นจำนวนมาก รวมเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร ทำให้เรือไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ซึ่งขณะมีหน่วยงานของกรมโยธาธิการนำเรือมาช่วย 1 ลำ กรมเจ้าท่าอีก 1 ลำ และรถแบคโฮ พร้อมโป๊ะ 2 ลำ

ส่วนที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองบางเลน เทศบาลตำบลบางเลน ได้นำเจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา และประชาชน กว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมรวมพลัง กำจัดสิ่งกีดขวางลำน้ำ ภายใต้โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจังหวัดนครปฐม โดยร่วมกัดกำจัดผักตบชวา เพื่อรักษาความสะอาดภายในคลองบางเลนอีกด้วย เรือโทกฤษณ์ จินตะเวช นายอำเภอบางเลน กล่าวว่า ปัจจุบันในบริเวณแม่น้ำ คู คลองสาขา ในพื้นที่อำเภอบางเลน ได้ประสบปัญหาผักตบชวาขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีและสามารถอยู่ได้เกือบทุกสภาพน้ำ และทนทานมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาผักตบชวากีดขวางการสัญจรทางน้ำ และยังบดบังแสงแดดในแม่น้ำ คู คลอง จนทำให้ค่าออกซิเจนในน้ำมีค่าลดลง การจัดกิจกรรมรวมพลัง กำจัดสิ่งกีดขวางลำน้ำในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการเฝ้าระวัง ดูแลแม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา ด้วยการสร้างความร่วมมือและมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความรัก ความชื่นชมและหวงแหนห่วงใยในทรัพยากรท้องถิ่นของตน ร่วมกันดูแลแม่น้ำด้วยจิตสำนึกและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ร่วมมือในการฟื้นฟูแหล่งน้ำท่าจีนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นฟู และคืนชีวิตให้กับสายน้ำให้ดำรงสืบไป

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2556

วันที่  5  มิถุนายน  2556  นายสุเทพ  โชคบุญธิยานนท์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ตำรวจภูธร  ภาคประชาชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมเดินรณรงค์พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์  เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์  ประจำปี  2556  ณ  บริเวณตลาดหน้าองค์พระปฐมเจดีย์  เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ  ความตระหนัก  และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  นายสุเทพ  โชคบุญธิยานนท์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  จากสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  สาเหตุของการค้ามนุษย์เกิดจากปัจจัยหลักทางเศรษฐกิจ  คือ  ความยากจน  จึงทำให้เกิดการแสวงหาประโยชน์จากผู้ที่ต้องการหางานทำเพื่อให้มีรายได้ที่ดีกว่า  ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการค้ามนุษย์  ที่เป็นภัยร้ายทั้งต่อบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลก  จึงกำหนดให้ปัญหาการค้ามนุษย์  เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังและเด็ดขาด  โดยประกาศให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ  และประกาศให้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ. 2551  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  วันที่  5  มิถุนายน  2551  เพื่อเป็นกฎหมายที่บังคับใช้กับการค้ามนุษย์เป็นการเฉพาะ  ในการคุ้มครองบุคคลที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  และปราบปรามองค์กรอาชญากรรมที่แสวงหาประโยชน์จากมนุษย์ด้วยกัน  รวมทั้งกำหนดให้วันที่  5  มิถุนายน  ของทุกปี  เป็น  “วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์”  เพื่อให้หน่วยงาน  องค์กร  ทุกภาคส่วนได้รวมพลังกันแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม

สำนักตำรวจแห่งชาติ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกันการลักลอบนำเข้าอาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย  โฆษก ตร. เปิดเผยว่า จากการนำเสนอข่าวกรณีคนไทย ๖ คนถูกเจ้าหน้าที่ต่อต้านการจารกรรม กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกาจับกุมโดยกล่าวหาว่าร่วมกันค้าอาวุธซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การส่งออกอาวุธปืนของสหรัฐอเมริกา นั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ได้นิ่งนอนใจในประเด็นดังกล่าว แม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่มีการประสานงานในเรื่องนี้ก็ตาม ในห้วงเวลาที่ผ่านมา พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ได้ให้ความสำคัญในคดีอาชญากรรมที่นำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุ และอาวุธปืนเถื่อน โดยได้มีหนังสือสั่งการ และประชุมกำชับสั่งการหน่วยปฎิบัติทั่วประเทศมาโดยตลอด ผลการระดมกวาดล้างอาวุธปืน สามารถจับกุมอาวุธปืนไม่มีทะเบียนได้ ๑,๕๕๕ กระบอก เครื่องกระสุนปืน ๑๖,๖๐๐ นัด และจะดำเนินการมาตรการระดมกวาดล้างอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบนำเข้าอาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย ระงับยับยั้งการนำอาวุธปืนไปก่อเหตุ รวมทั้งการติดตามสืบสวนปราบปรามการจับกุมเครือข่ายในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พล.ต.อ.ปานศิริ  ประภาวัต  รอง ผบ.ตร. ที่ ผบ.ตร. มอบหมายให้รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ได้มีคำสั่งการไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
                                ๑. ให้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้า ออกของผู้ถูกจับกุมทั้งหมด โดยเฉพาะประเภทสัญชาติหนังสือเดินทาง จำนวนครั้งที่เดินทางเข้า ออก ผู้ร่วมเดินทาง ที่พักอาศัยระหว่างอยู่ในประเทศไทย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
                                ๒. ให้ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล และ กองบังคับการปราบปราม เร่งสืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลทั้ง ๖ และความเชื่อมโยงกับขบวนการลักลอบค้าอาวุธข้ามชาติหรือขบวนการค้าอาวุธในประเทศ รวมทั้งเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำผิด โดยประสาน น., ภ.๑-๙ และ ศชต. อย่างใกล้ชิด
                                . ให้ กองการต่างประเทศ ประสานกับสถานเอกอัคราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเพื่อขอทราบรายละเอียดและข้อมูลในการกระทำความผิดของคนไทยที่ถูกจับกุมทั้ง ๖ คน เพื่อเป็นแนวทางให้มีการสืบสวนขยายผลถึงขบวนการที่อยู่ในประเทศไทย
                                ๔. ให้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตรวจสอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนของกลางที่ไม่มีทะเบียน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา และน่าเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนที่นำเข้าโดยผิดกฎหมายเพื่อหาความเชื่อมโยงกับคดีนี้

                                ให้ ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ศปอร.ตร.) โดยกองบังคับการปราบปราม เป็นศูนย์ขับเคลื่อนตรวจสอบ และรวบรวมผลปฎิบัติโดยให้               
พล.ต.ท.จักรทิพย์  ชัยจินดา  ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ควบคุมกำกับดูแล บูรณาการการปฎิบัติของหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง โดยให้ทุกหน่วยที่ได้สั่งการให้รายงานผลผ่าน ผู้อำนวยการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ       ทุก ๗ วัน

จังหวัดนครปฐมขอเชิญเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่ เข้าร่วมโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ ประจำปี 2556

นายสุเทพ  โชคบุญธิยานนท์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ร่วมกับ  โรงพยาบาลยันฮี  ได้จัดทำโครงการ  “ยิ้มสวย  ด้วยแพทย์”  ประจำปี  2556  เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่ทั่วประเทศ  ตลอดระยะเวลา  15  ปีที่ผ่านมา  ได้ดำเนินการผ่าตัดรักษาเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่  ให้หายจากความพิการไปแล้ว  จำนวน  1,207  คน  และในปี  2556  โรงพยาบาลยันฮีมีเป้าหมายในการรักษาเด็กที่มีความพิการเพิ่มอีก  100  คน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  จึงขอเชิญชวนพ่อแม่  ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานพิการปากแหว่งเพดานโหว่  และมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ  “ยิ้มสวย  ด้วยแพทย์”  ประจำปี  2556  สามารถติดต่อได้ที่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  ชั้น  1  หมายเลขโทรศัพท์  0  3434  0153  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ

จังหวัดนครปฐมเปิดงานส่งเสริมการขายสินค้าด้านการท่องเที่ยวภาคเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าด้านการท่องเที่ยวและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

วันที่  4  มิถุนายน  2556 ที่ผ่านมา นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการขายสินค้าด้านการท่องเที่ยวภาคเหนือ  ณ  โรงแรมริเวอร์  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  โดยนายภูชิชย์  อานัด  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  การจัดงานในครั้งนี้  เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว  และศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  ได้แก่  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดราชบุรี  และจังหวัดกาญจนบุรี   ให้คณะผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สื่อมวลชนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนจาก  จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง  ได้แก่  จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดสุโขทัย  และจังหวัดตาก  ได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจในทุกๆด้าน  เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการทำธุรกิจท่องเที่ยว  หรือจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงาน  เป็นการส่งเสริมเกื้อกูลกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การจัดกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐม  การออกร้านของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  โดยแบ่งออกเป็น  กลุ่มที่น่าสนใจ  ได้แก่  กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป  กลุ่มสินค้าของฝากที่ระลึก  กลุ่มโรงแรมที่พัก/สนามกอล์ฟ/ร้านอาหาร  กลุ่มพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/สปา/แพทย์แผนไทย  กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร  กลุ่มตลาดน้ำ/ตลาดบก  และกลุ่มอื่นๆอีกมากมาย  นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  โรงเรียนวัดลำเหย  และการแสดงโขน  ชุด  เมฆขลา  รามสูร  จากพระราชวังสนามจันทร์  ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมอีกด้วย

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2556

นางสาวอังคณา พุ่มผกา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดจัดงาน “ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร” ขึ้นในวันที่ 14-18 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และบริเวณสวนสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน โดยเฉพาะชาวประมงก่อนออกเรือหาปลาทุกครั้งมักขอพรให้เดินทางปลอดภัยหรือบนบานให้หาปลากลับมาได้จำนวนมาก ด้วยความศรัทธาของชาวจังหวัดสมุทรสาครที่มีต่อเจ้าพ่อหลักเมืองจึงจัดประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเป็นประจำทุกปี ในปีนี้พิธีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองฯ จะมีขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 น. ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงาน โดยจะอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ประทับเกี้ยว พร้อมอัญเชิญประทับในเรือประมงแห่ไปทางน้ำ ข้ามแม่น้ำท่าจีนและแห่ไปตามถนนสายต่างๆ ทั้งฝั่งท่าฉลอมและมหาชัย รวมทั้งมีการตั้งโต๊ะบูชาเพื่อทำพิธีเปลี่ยนธูปตลอดเส้นทางขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองฯ ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ขบวนแห่ทางบกประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาครจำนวนมากโดยแต่ละหน่วยงานตกแต่งขบวนตามคำขวัญของจังหวัดสมุทรสาคร คือ “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์” สร้างสีสันให้กับขบวนแห่ จึงเป็นขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ทั้งทางน้ำและทางบก ถือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย สำหรับวันเกิดของเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ปีนี้ตรงกับวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ในเวลา 10.00 น. จะมีพิธีไหว้วันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองฯ พร้อมการผัดหมี่สิริมหามงคลแจกฟรีให้กับผู้ร่วมงานทุกท่าน จำนวนกว่า 25,000 กล่อง ภายในงานยังมีการแสดงมหรสพต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี งิ้ว ลิเก ตลกและนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้ชมฟรีตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน


ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โทร. 0 3442 5150 หรือ เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร. 0 3441 1208 , 0 3441 3853 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8  E-mail : tatsmsk@tat.or.th

จังหวัดนครปฐมเตรียมก่อสร้างสะพานข้ามแยกบนถนนทางหลวงหมายเลข 4 บริเวณแยกทุ่งพระเมรุและแยกหนองขาหยั่งในเดือนสิงหาคมนี้

นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  กรมทางหลวงได้รับอนุมัติเงินงบประมาณดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบนถนนทางหลวงหมายเลข  4  จำนวน  2  จุด  ได้แก่  แยกทุ่งพระเมรุ  บริเวณ  กม.  54+700  -  กม.  56+70  งบประมาณ  350  ล้านบาท  และแยกหนองขาหยั่ง  บริเวณ  กม.  56+700  -  กม.  58+700  งบประมาณ  350  ล้านบาท  เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน  อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมให้มีความรวดเร็ว  ปลอดภัย  ลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถและเวลาในการเดินทาง  และรองรับการพัฒนาเครือข่ายขนส่งและระบบบริหารขนส่งสินค้าและบริการ  ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้  เป็นต้นไป  คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง  2  ปี  โดยรูปแบบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกทั้ง  2  จุด  จะเป็นรูปแบบเดียวกัน  คือ  ตัวสะพานข้ามจะมีความยาวประมาณ  424  เมตร  มีช่องจราจรทิศทางละ  3  ช่องจราจร  ส่วนทางคู่ขนานจะมีช่องจราจรทิศทางละ  3  ช่องจราจร  และมีช่องกลับรถบริเวณใต้สะพานทั้งสองทิศทาง  หากการก่อสร้างสะพานข้ามแยกทั้งสองจุดดำเนินการแล้วเสร็จ  จะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในจังหวัดนครปฐมได้เป็นอย่างมาก  จากข้อมูลปริมาณการจราจรในจังหวัดนครปฐม  เมื่อปี  2555  ของสำนักอำนวยความปลอดภัย  บริเวณ  กม.  41+500  มีปริมาณรถยนต์  ถึง  162,990  คันต่อวัน 
                จึงขอให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนที่จะต้องเดินทางผ่านจังหวัดนครปฐมได้เตรียมความพร้อม  ขอให้วางแผนการเดินทางและศึกษาเส้นทางเลี่ยง  ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป  เนื่องจากในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกทั้งสองจุด  อาจทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก  ทำให้การเดินทาง  การขนส่ง  เกิดความล่าช้า  และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

               


                

กกต.นครปฐมใช้วิทยุชุมชนรณรงค์ประชาธิปไตย

นายสันติพล  พัตรสงวน  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม  ได้ขอความร่วมมือผู้จัดรายการทางสถานีวิทยุชุมชนให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้  ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ  และมีทัศนคติที่ดีต่อการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง  รวมทั้งสามารถมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง  โดยขอให้ดีเจประชาธิปไตยได้นำเอาความรู้ไปสอดแทรกในรายการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม ได้นำเอาผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนเข้าร่วมเป็นวิทยากร  เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม  และได้เชิญนายนรกิจ ศรัทธา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  ได้บรรยายบทบาทของดีเจในการสนับสนุนประชาธิปไตยในชุมชน โดยเน้นถึงความใกล้ชิดของดีเจกับผู้ฟังในชุมชน  ซึ่งจะให้ความเชื่อถือเชื่อมั่น  ในความรู้ความสามารถของผู้จัดรายการวิทยุ  ซึ่งผู้จัดรายการจะต้องมีความเป็นธรรมในหัวใจ  ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมา  มีความเป็นธรรมโดยใช้เทคนิคในการจัดรายการให้เกิดความเป็นธรรมกับนักการ  เมืองทุกฝ่าย โดยใช้ความชัดเจนในข้อมูล  การให้เวลาอย่างเท่าเทียมกัน  ซึ่งจะสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

จับคนร้านปล้นด่านเก็บเงิน

                                 จากกรณี มีคนร้ายเข้าชิงทรัพย์ ร้านสะดวกซื้อหลายแห่ง ในเวลาไม่ห่างกันนัก เป็นเหตุให้ พล.ต.ต.ขจรศักดิ์ ปานสาคร ผบก.น.3 สั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลและเบาะแสของคนร้ายรายนี้ ต่อมาการหาแนวทางของเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด ร้านสะดวกซื้อที่เข้าชิงทรัพย์  ร้านสะดวกซื้อ 108 ช็อป ปากซอยร่มเกล้า 21 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดย คนร้ายรายนี้คือ นายวิวัฒน์ หรือ เอ๋ วิไลชน อายุ 34 ปี คือคนร้ายรายนี้ ที่ก่อเหตุชิงทรัพย์หลายแห่ง ทั้งยังได้ก่อเหตุชิงทรัพย์พนักงานเก็บเงิน ช่องเก็บเงินที่ 9 ด่านทับช้าง ได้เงินสดไปจำนวน 7 พันบาท ซึ่งได้ปีนรั้วของด่านเก็บเงิน หลบหนีไปแล้ว เตรียมจะก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาแฟลตปากบึง ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทมฯ แต่ไปไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเสียก่อน


                                                                                          โปร่ง  พญาไม้

ตำรวจนครบาลปิดล้อมตรวจค้นชุมชนล้างชุมโจร

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ระดมมอบนโยบายให้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 1-9 เข้ากวาดล้างชุมชนเป้าหมายทั่วกรุงเทพมหานคร จับกุมผู้กระทำผิดในคดีต่างๆจำนวนมาก กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บชน.) ที่ผ่านมาพล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ รอง ผบช.น. และผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1-9 ร่วมกันแถลงข่าว การจับกุมผู้กระทำความคดีต่างๆจำนวนมาก เช่น คดีจำหน่ายยาเสพติด 243 คน ครอบครอง 385 คน เสพยาเสพติด 822 คน จับกุมตามหมายจับคดีค้างเก่า 12 คน ยึดของกลางยาเสพติด 4,523,975 เม็ด ยาไอซ์ 604 กิโลกรัม กัญชา 46 ห่อ  ผู้ครอบครองอาวุธปืน 65 คน อาวุธปืน 69 กระบอก กระสุน 348 นัด ทั้งนี้ยังมีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวด้วยว่า กรณีระเบิดบริเวณร้านค้าบริเวณปากซอยรามคำแหง 43/1 ว่าขณะนี้ เจ้าหน้าที่กำลังเร่งรัดสืบสวนทุกกรณีที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปการจับกุมผู้วางระเบิดและบงการ โดยตัดกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป เพื่อหาประเด็นเดียว แต่อย่างไรก็ตาม ก็พยายามเจาะลึกลงไปในส่วนต่างๆด้วยว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่ แหล่งข่าวยังกล่าวต่อด้วยว่า กรณี เป็นการก่อกวนความไม่สงบในบ้านเมืองเช่นนี้ จะเรียกว่าเป็นการก่อการร้ายได้หรือไม่ คงจะไม่ใช่เพราะขณะนี้ เหตุการณ์ทั่วไป สงบเงียบดีอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ทิ้งข้อนี้ไป ขอให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมมากกว่านี้ คงไม่นานจะเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป

โปร่ง  พญาไม้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบเครื่องมืออุปกรณ์ตามโครงการประสานความร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ(PATROL) จากสำนักงานควบคุมยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ(UNODC)

พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย  โฆษก ตร. เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบเครื่องมืออุปกรณ์ตามโครงการประสานความร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (PATROL) จากสำนักงานควบคุมยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รอง ผบ.ตร.(มค) เป็นประธานรับมอบฯ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 ณ ห้องสารสิน อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โครงการประสานความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติโดยหน่วยบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดน (PATROL) มุ่งกระชับความร่วมมือข้ามชายแดนผ่านกลไกสำนักงานประสานงานชายแดนเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Border Liaison Office-BLO) เป็นโครงการต่อจากโครงการของสำนักงานควบคุมยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC ซึ่งได้นำกลไก BLO มาใช้ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อต่อต้านการค้ายาเสพติดและสารตั้งต้น ซึ่งโครงการ PATROL ได้ขยายความร่วมมือข้ามชายแดนเพื่อต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Oganized Crime-TOC) โดยมุ่งเน้นด้านยาเสพติด การค้ามนุษย์ การลักลอบบุคคลเข้าเมือง สารทำลายโอโซน (Ozone Depleting Substances-ODS) พืชพรรณ สัตว์ป่าและไม้ซุง รวมถึงการฝังกลบของเสียอันตราย หน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ปฏิบัติงานร่วมกับ UNODC ได้แก่ ตท.(ศปอช.ตร.), สยศ.ตร., ภ.2, บช.ตชด., สตม., บช.ก.(บก.ปคม., บก.รน., บก.ปทส.) และ บช.ปส. ส่วนหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส., กรมสอบสวนคดีพิเศษ, กรมศุลกากร, กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรมป่าไม้และกรมประมง  นอกจากนี้ โฆษก ตร. ยังได้กล่าวอีกว่า การรับมอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานในการปฏิบัติงาน จะถูกนำไปใช้ประจำจุดที่ตั้งสำนักงานประสานงานชายแดน (Border Liaison Office-BLO) ตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา 4 จุด ประกอบด้วย ตม.จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี, ตม.จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี, ตม.จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว และ ตม.จุดผ่านแดนถาวรคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติตามแนวชายแดนดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย (พลเมืองอาสา กกต.)

๓๐ พฤษภาคม ๕๖ นายทวีศักดิ์  พัดศรีเรืองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย (พลเมืองอาสา กกต.) และกล่าวบรรยายพิเศษ โดยมี กลุ่มเป้าหมาย ๘๘ คน เป็นพลเมืองอาสาฯจาก ๑๑ อบต. ในจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม โดยทำหน้าที่เป็นแกนนำรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและช่วยเหลืองานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อย่างน้อยหน่วยเลือกตั้งละ ๑ คน หรือเป็นคณะกรรมการนับคะแนนและสามาระสร้างเครือข่ายพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอัตรา   ๑ ต่อ ๑๐  สำหรับการจัดโครงการพลเมืองอาสา กกต. ในปี๒๕๕๖ นับเป็นปีที่ ๓ โดยคณะกรรมการ กกต.ได้ประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรรหาผู้ที่มีความเป็นกลางทางการเมือง มีจิตอาสา จริงใจ จริงจัง ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง ซึ่งที่ผ่านมา ในปี ๒๕๕๔ มีพลเมืองอาสา กกต.ผ่านการอบรมแล้ว ๘๓ คน/ปี ๒๕๕๕ มีจำนวน ๘๔ คน โดยสำนักงาน กกต.จ.สมุทรสงคราม จะดำเนินการให้ครบทุกหน่วยเลือกตั้งของจังหวัดสมุทรสงคราม ภายในระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ การจัดโครงการฯดังกล่าว ดำเนินการรวม ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๓๐ –๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  มีการบรรยายเรื่อง “การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง และการเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย เรื่อง “กกต. กับกระบวนการเลือกตั้ง พร้อมกับได้มีการจัดฐานสาธิต ๓ ฐาน คือ การจัดหน่วยเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง และการนับคะแนนเลือกตั้ง และยังมีการตอบปัญหา การเล่มเกมแฟนพันธุ์แท้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ตามโครงการนายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดีที่นครปฐม

วันที่  31  พฤษภาคม  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด  และคณะหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ  ตามโครงการนายจ้างอยู่ได้  ลูกจ้างอยู่ดีที่นครปฐม  ณ  บริษัท  โรงงานเส้นหมี่ชอเฮง  จำกัด  เลขที่  19  หมู่  1  ซอยเอราวัณ  ถนนเพชรเกษม  ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแป้งข้าวเจ้า  แป้งข้าวเหนียว  เส้นหมี่  และเส้นก๋วยเตี๋ยว  จำหน่ายในประเทศ  และส่งออก  30  ประเทศทั่วโลก 

                ดร.  วราทัศน์  วงศ์สุรไกร  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท  โรงงานเส้นหมี่ชอเฮง  จำกัด กล่าวว่า  โรงงานเส้นหมี่ชอเฮง  เป็นสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน  ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO  9001-2000  ISO  14000   GMP  HACCP  ,  NON GMO  และ  ฮาราล  ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด  1,598  คน  เป็นชาย  792  คน  หญิง  806  คน  พนักงานพิการ  7  คน  และมีแรงงานชาวพม่า  392  คน  เป็นชาย  216  คน  หญิง  181  คน  ซึ่งบริษัทฯ  ไม่มีนโยบายเกษียนอายุของพนักงาน   ทำให้มีพนักงานที่อายุเกิน  60  ปี  ยังสามารถทำงานได้จำนวนหลายคน  บางคนทำงานที่บริษัทฯนานกว่า  30  ปี  ในส่วนของค่าจ้างพนักงาน  ทางบริษัทฯจ่ายให้วันละ  320  บาท  ไม่รวมค่าล่วงเวลา  ซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลได้กำหนดไว้  วันละ  300  บาท  สำหรับด้านการจัดสวัสดิการ  ทางบริษัทฯมีหอพักพนักงาน  ชุดทำงาน  ตรวจสุขภาพประจำปี  และดำเนินโครงการโรงเรียนในโรงงานเพื่อให้พนักงานมีโอกาสเพิ่มวุฒิการศึกษา  และสำหรับด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ทางบริษัทฯได้เคยเข้าประกวดชมรม  TO  BE  NUMBER  ONE  ในสถานประกอบการ  ปี  2548  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต  และรางวัลชมเชย  อันดับ  1  ระดับประเทศ  นอกจากนี้ได้เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติดประจำปี  2555  โดยผ่านการประเมินเป็นโรงงานสีขาวประจำปี  2555  และในปี  2556 เข้าร่วมโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจำปี  2556  อีกด้วย  ซึ่งนายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้กล่าวชื่นชม ในเรื่องของการบริหารจัดการ  ขบวนการผลิต  คุณภาพ  และความสะอาดภายในโรงงาน  รวมทั้งให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของพนักงานทุกระดับ  ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสถานประกอบการอื่นๆ 

จังหวัดนครปฐมเงินรางวัล 100,000 บาท แก่ร้านสหกรณ์ดีเด่นประจำปี 2556

วันที่  30  พฤษภาคม  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานมอบเงินรางวัลแก่ร้านสหกรณ์ดีเด่นประจำปี  2556  ณ  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  โดยนายปิยะ  จ่าเมือง  สหกรณ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีนโยบายให้หน่วยงานราชการในสังกัด  คัดเลือกเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร  และสหกรณ์  ที่มีผลงานดีเด่น  เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ  และเผยแพร่ผลงานดีเด่น  ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก  และยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติ  ซึ่งก่อให้เกิดผลดีแก่สังคมและประเทศชาติ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม  ได้คัดเลือกร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์  จำกัด  เข้าประกวดคัดเลือกประเภทร้านสหกรณ์ดีเด่น  ซึ่งได้รับการคัดเลือกรางวัลสหกรณ์ดีเด่น  ระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ  ตามลำดับ  และได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ประจำปี  2556  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2556  ณ  พลับพลาที่ประทับ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้มอบเงินรางวัล  จำนวน  100,000  บาท  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานมอบเงินรางวัลแก่นายพงษ์พันธ์  เหลืองวิไล  ประธานคณะกรรมการร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์  จำกัด  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  และประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวจังหวัดนครปฐมต่อไป

นครบาลแถลงผลระดม และคดีเผาเซ็นทรัลเวิลด์

31 พ.ค.56พล.ต.ต.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น.แถลงข่าวรางวัลนำจับคดีเผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์รายละ 10 ล้านบาทและ แถลงผลระดมกวาดล้างอาชญากรรม อาวุธปืน และยาเสพติด พร้อมผู้ต้องหาและของกลางจำนวนมาก ที่ บช.น.

แถลงข่าวกรณีมีข่าวห้ามประชาชนออกนอกบ้าน

30 พ.ค.56  พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. ในฐานะโฆษก บช.น. แถลงข่าวกรณีมีข่าวห้ามประชาชนออกนอกบ้าน 

ต้อนรับ Mr.Han Xugang เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

30พฤษภาคม 56 พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ที่ปรึกษา (สบ10) , พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ Mr.Han Xugang เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น2 อาคาร 1 ตร.

จังหวัดนครปฐมมอบโล่และเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็นเนื่องในโอกาสวันครอบครัวแห่งชาติ

วันที่  30  พฤษภาคม  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็นเนื่องในโอกาสวันครอบครัวแห่งชาติ  ประจำปี  2556  ณ  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  โดยนายสุเทพ  โชคบุญธิยานนท์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  เนื่องในวันที่  14  เมษายน  ของทุกปี  เป็นวันแห่งครอบครัว  สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสถาบันครอบครัว  ได้ประสานความร่วมมือจังหวัดนครปฐมเพื่อสรรหาและคัดเลือก  ครอบครัวร่มเย็น  เพื่อรับโล่สดุดี  จากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ซึ่งผลการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นที่ได้รับโล่สดุดี  ได้แก่  1.  ครอบครัวนายประสิทธิ์  -  นางเพ็ญศรี  เย็นกาย  2.  ครอบครัวนายวินัย  -  นางขนิษฐา  ตั้งกิตติวัฒน์  3.  ครอบครัวนายวันชัย  -  นางสุนิตสา  ชิ้นฮะง้อ  และครอบครัวที่ได้รับเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็น  ได้แก่  1.  ครอบครัวนายสุรินทร์  -  นางอำภา  ขจรบุญ  และ  2.  ครอบครัวนายวีรวัฒน์  -  นางพรเนตร  กุลมี  

จังหวัดนครปฐมมอบเกียรติบัตรแก่สถานบริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน และสถานบริการน้ำมัน ตามโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะประจำปี 2556

วันที่  30  พฤษภาคม  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่สถานบริการสาธารณสุข  ระดับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานศึกษา  หน่วยงานภาคเอกชน  และสถานบริการน้ำมัน   ตามโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะ  ประจำปี  2556  ณ  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  โดยนายคงเดช  ลีโทชวลิต  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  จังหวัดนครปฐม  มีนโยบายในการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน  ในเรื่องของความสะอาด  เพียงพอ  และปลอดภัย  เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน  ลดการระบาด  การติดต่อของโรคต่างๆ  เช่น  โรคทางเดินอาหาร  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  ไข้เลือดออก  และโรคติดต่อต่างๆ  โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด  สำหรับหน่วยงานและสถานบริการน้ำมันที่ผ่านการประเมินส้วมสาธารณะ  เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนา  มีจำนวน  34  แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระโดน  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำพยา  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปากโลง  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะกู  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำลูกบัว  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโกสูง  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูมิ  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำเหย  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนพุทรา  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนรวก  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยด้วน  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลาเต่า  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยพระ  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลา  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนราภิรมย์  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่หูช้าง  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางภาษี  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมหาโพธิ์  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมปทวน  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยตะโก  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฯ  ตำบลห้วยม่วง  อำเภอกำแพงแสน  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองห้อง  ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกระพังโหม  ,  สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงแสน  ,  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย  ,  องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม  ,  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก  ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นลาน  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน  อำเภอนครชัยศรี  ,  โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม  อำเภอกำแพงแสน  ,  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อำเภอกำแพงแสน  และปั๊มน้ำมัน  พีที  กำแพงแสน  บริษัท  โชคถาวรปิโตรเลียม  จำกัด

จังหวัดนครปฐมพบลูกจ้างอายุมากที่สุดในโลก

นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้นำส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน  ออกเยี่ยมสถานประกอบการตามโครงการนายจ้างอยู่ได้  ลูกจ้างอยู่ดีที่นครปฐม  ณ  บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด  ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน  พบว่าโรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานที่มีสวัสดิการดีเยี่ยม  ลูกจ้างมีความรักองค์กรโดยทำงานไม่มีการเกษียณอายุ มีลูกจ้างที่มีอายุมากกว่า  60  ปี  อยู่เป็นจำนวนมากจากคนงานทั้งหมด  1,598  คน  ทุกคนมีความรักโรงงานอยากมาทำงานทุกวัน  ยกเว้นคนต่างด้าวซึ่งมีอยู่  397  คน  จะเข้าออกเป็นประจำ  เพื่อหาแหล่งจ้างงานที่มีค่าล่วงเวลามากๆ  ทั้งที่โรงงานแห่งนี้มีค่าจ้างขั้นต่ำ  320  บาท
คณะของกระทรวงแรงงานซึ่งประกอบด้วย  แรงงานจังหวัด  จัดหางานจังหวัด  ประกันสังคมจังหวัด  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม  ได้ให้คำแนะนำและพบว่าโรงงานเส้นหมี่ชอเฮง  มีการจ้างแรงงานสูงอายุที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งพบว่ามีอายุงานตั้งแต่  30 ปี  จนถึง  43  ปี  โดยเฉพาะนายอำนวย  เพียรพิทักษ์  ตำแหน่งผู้ประสานงานทั่วไป  มีอายุ  83  ปี  ทำงานกับโรงงานมาเป็นเวลา  43  ปี  ไม่เคยหยุดไม่เคยลา  โดยทำงานตั้งแต่เวลา  7.30 น.  จนถึง  17.00  น. ทุกวัน  ทางโรงงานได้ให้เงินเดือน  และสวัสดิการต่างๆ  ตามปกติ  ผลงานที่โดดเด่นก็คือเป็นผู้ดำเนินการปกป้องโรงงานให้พ้นจากอุทกภัยเมื่อปลายปี  2554  โดยการจัดทำคันดินป้องกันพื้นที่โรงงานกว่า  70  ไร่  และพื้นที่ของชาวบ้านข้างเคียงอีก  200  ไร่  ให้โรงงานสามารถทำการผลิตสินค้า  เพื่อการส่งออกไปยัง  5  ทวีป  30 ประเทศอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นทางโรงงานจึงต้องดูแลบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานทุกคน  และไม่มีการเกษียณอายุ  หากสมัครใจออกงานทางโรงงานจะมีการให้เงินเลี้ยงดูไปตลอดชีวิต  จึงถือได้ว่าจังหวัดนครปฐมมีโรงงานที่เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่า  องค์กรทางด้านแรงงาน  หากดำเนินการโดยมีธรรมาภิบาลจะสามารถดูแลลูกจ้าง  และครอบครัวให้อบอุ่นได้ตลอดชีวิต

กสิกรไทยเปิดบัตรเดบิตประจำจังหวัด 28 ลาย เพิ่มสิทธิประโยชน์โดนใจแต่ละจังหวัด

ธนาคารกสิกรไทย นำโดยนายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้ตลาดบัตรเดบิตอีกครั้ง สมราคาผู้นำอันดับ 1 ไลฟ์สไตล์ เดบิต การ์ด เปิดตัว บัตรเดบิตประจำจังหวัด พร้อมกัน 28 ลาย จำกัดเพียง 2 แสนบัตร เอาใจคนรักบ้านเกิด และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าหัวเมืองใหญ่ที่ต้องการบัตรที่มอบสิทธิพิเศษสำหรับจังหวัดตนเองโดยเฉพาะ จับมือพันธมิตรร้านอาหารดังประจำจังหวัดกว่า 200 ร้าน มอบส่วนลดสูงสุด 20% พร้อมนำเงินรายได้บริจาคโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัด

                บัตรเดบิตประจำจังหวัด มาพร้อมลายหน้าบัตรรูปสัญลักษณ์ประจำจังหวัดหัวเมืองใหญ่  ได้แก่ เชียงใหม่, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, นครปฐม, สมุทรสาคร, ราชบุรี, อยุธยา, ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, และภูเก็ต รวมทั้งหมด 28 ลาย แบ่งเป็น K-My Debit Card มีลักษณะเป็นภาพเขียนลายเส้น 14 ลาย และ K-Max Debit Card มีลักษณะเป็นภาพถ่าย 14 ลาย ให้ลูกค้าได้เลือกเป็นเจ้าของตามความต้องการพร้อมปกสวมสมุดบัญชี และรับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
o   ส่วนลดตั้งแต่ 5 20% จากร้านอาหารร้านดังในจังหวัดที่ตรงกับหน้าบัตร รวมทั้งสิ้นกว่า 200 ร้านอาหาร
o   ดูหนัง เพียง 100 บาททุกเรื่องทุกรอบ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์
o   รับเงินคืน 100 บาทเมื่อช้อปออนไลน์ผ่านบัตรตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
o   รับเงินคืน 100 บาท เมื่อรูดซื้อตั๋วเครื่องบินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
o   รับเงินคืน 100 บาท เมื่อสะสมครบ 1,000 พ้อยท์ (ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท รับ 1 พ้อยท์)
o   ผู้สมัครบัตรเดบิตประจำจังหวัดยังจะมีส่วนร่วมในการทำบุญ โดยรายได้ 100 บาทจากบัตรที่ขายได้แต่ละใบจะนำบริจาคให้กับโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดทั้ง 14 จังหวัด

                สมัครบัตรเดบิตประจำจังหวัดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ที่สาขาในจังหวัดที่ตรงกับลายหน้าบัตร หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-888-8888 และ www.askkbank.com/kdebitcard
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารการตลาด สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการธนาคารกสิกรไทย
พรรณราย ทวีโชติกิจเจริญ (อ๋า) โทร. 02-470-1344, 08-1735-7799

รจิตร พุทธพงษ์ (ตุ้ย) โทร. 02-470-1380, 08-1801-1521

กลุ่มภาคีเครือข่ายจัดการภัยพิบัติและชาวจังหวัดนครปฐม กว่า 60 คนเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อยื่นร่างมติการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ก่อนเสนอที่ประชุมเวทีสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3

วันที่  30  พฤษภาคม  2556  กลุ่มภาคีเครือข่ายจัดการภัยพิบัติ  พร้อมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม  ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน  และตัวแทนภาคประชาชน  กว่า  60  คน  ได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  เข้าพบนายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เพื่อเสนอร่างมติการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน  โดยนายประเชิญ      คนเทศ  ประธานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติ  กล่าวว่า  จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี  2554  ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณน้ำท่วมขัง  แม้รัฐบาลจะมีความพยายามในการจัดทำแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน  แต่การดำเนินการดังกล่าวยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ขาดการประเมินผลกระทบของการดำเนินโครงการขนาดใหญ่  ตลอดจนการจัดตั้งกลไกขององค์กรที่มีอำนาจบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวมอย่างเบ็ดเสร็จ  หรือ  Single  Command  Authority  ยังได้ละเลยฐานความรู้  และพลังจากหลายภาคส่วนในท้องถิ่น  ทำให้การดำเนินงานของรัฐบาลไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  นำไปสู่ความขัดแย้งและล้มเหลว  ส่งผลกระทบต่อประชาชนในที่สุด  เครือข่ายจัดการภัยพิบัติและภาคีประชาชนชาวนครปฐม  จึงได้ร่วมกันร่างมติการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน  เสนอต่อทางจังหวัดและจะเสนอต่อที่ประชุมเวทีสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย  ครั้งที่  3  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  31  พฤษภาคม  ถึง  2  มิถุนายนนี้  ณ  ไบเทค  บางนา  ซึ่งบางส่วนในร่างมติการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน  ได้ขอให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย  หรือ  กบอ.  ทบทวนแผนบริหารจัดการน้ำและแก้ไขอุทกภัย  ด้วยมาตรการที่หลากหลาย  ทั้งโครงการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย  ที่มีกรอบวงเงินงบประมาณ  350,000  ล้านบาท  ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถกับการรับมืออุทกภัยและภัยพิบัติ  โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย  มีส่วนร่วมในการสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นธรรม  มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน  ซึ่งนายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้รับมอบร่างมติการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน  ของกลุ่มภาคีเครือข่ายจัดการภัยพิบัติ  และกล่าวว่าจะนำร่างมติดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย  หรือ  กบอ.  เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสนทนาภาษาพม่าเบื้องต้น แก่สื่อมวลชนในจังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่  25  พฤษภาคม  2556  ที่ห้องประชุมกิ่งเพชร  โรงแรมเวล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  นายมงคล  ลีลาธนากร  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม  เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสนทนาภาษาพม่าเบื้องต้นแก่สื่อมวลชนในจังหวัดนครปฐม  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ในปี  2558  ซึ่งมีสื่อมวลชน  ทั้งสาขาวิทยุ  โทรทัศน์  และหนังสือพิมพ์  รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  นำโดยนาย  นรกิจ  ศรัทธา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  ร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้  กว่า  30  คน  เป็นการฝึกอบรมภาษาพม่าระยะสั้น  30  ชั่วโมง  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ใด ๆ ทั้งสิ้นจัดอบรมทุกวันเสาร์  ระหว่างวันที่  25  พฤษภาคม  2556  และวันเสาร์ที่  1  ,  8  ,  15  ,  22  มิถุนายน  2556  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  -  16.30  น.  โดยนางประทิน  ชิงชัย  ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาพม่า  เป็นวิทยากรในการฝึกพูดทักทายเป็นภาษาพม่าเบื้องต้น  การออกเสียง  รู้จักพยัญชนะต่างๆ  คำศัพท์ทั่วไปที่ควรรู้  และการเขียนภาษาพม่าที่ถูกต้อง  พม่า  หรือ  เมียนมาร์  เป็นประเทศใหญ่อันดับ  2  ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และมีพลเมืองมากเป็นอันดับที่  24  ของโลก  มีหลายเชื้อชาติ  เช่น  พม่า  มอญ  กะเหรี่ยง  ไทยใหญ่  ยะไข่  ฯลฯ  แต่ภาษาพม่าถือเป็นภาษาหลักของประเทศ  มีผู้ใช้ประมาณ  30  ล้านคนหรือกว่ากึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ  และยังเป็นภาษาที่สองของชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ  อีกด้วย  ปัจจุบันมีแรงงานพม่าเข้ามาทำงานในจังหวัดนครปฐมและในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก  แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยกันของคนสองประเทศ  ดังนั้นการสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ  และในปี  2558  ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จึงจำเป็นที่จะต้องทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านในแง่มุมลึกซึ้ง  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินความสัมพันธ์อันดี  และในด้านต่างๆ  ระหว่างประเทศ  ซึ่งภาษาถือเป็นเครื่องมือสำคัญและทรงประสิทธิภาพที่สุดในการทำความรู้จัก  และทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ชาวสมุทรสงครามร่วมทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันวิขาขบูชาโลก ประจำปี 2556

พ.อ.อ.ปัญญา  สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำส่วนราชการพ่อค้าประชาชน แต่งชุดขาวร่วมกันทำบุญ และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก วันวิสาขบูชานั้นได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก เมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน) และเหตุการณ์ต่อมา เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) และเหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน 6 นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพิธีวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่  24  พฤษภาคม  2556  เวลา  16.00  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้นายอำพล  เสนาณรงค์  องคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์  ในการบำเพ็ญพระราชกุศล  เนื่องในงานพิธีวันวิสาขบูชา  ประจำปี  2556  ณ  พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม  ข้าราชการ  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชน  ร่วมให้การต้อนรับ
นาวสาวศันสนีย์  นาคพงศ์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวรายงานถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในวันวิสาขบูชา  ประจำปี  2556  โดยรัฐบาล  คณะสงฆ์  พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  ประจำปี  2556  ระหว่างวันที่  20  -  24   พฤษภาคม  2556  ประกอบด้วย  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์นานาชาติ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  และถวายเป็นพระกุศล  แด่สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  การปฏิบัติของพระสงฆ์และฆราวาส  การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  การประกวดสุนทรพจน์  การประกวดมารยาทไทย  การแสดงวัฒนธรรมไทยผ่านขบวนธรรมยาตรา  การแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา  การทำบุญตักบาตร  ถวายสังฆทาน  การแสดงพระธรรมเทศนา  และการเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประทานพุทธมณฑล 
โอกาสนี้  นายอำพล  เสนาณรงค์  ผู้แทนพระองค์  มอบของที่ระลึก  แก่ผู้บริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑล  และผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพุทธมณฑล  จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี  และขึ้นสู่ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล  นำสวดสรรเสริญคุณพระศรีรัตนตรัย  และเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล  3  รอบ  โดยมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศร่วมเวียนเทียนเนื่องในวัน       วิสาขบูชาเป็นจำนวนมา